Gegevensbescherming

I. Beheer
   
  De beheerder voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
 

Aurubis Olen nv
Watertorenstraat 35
2250 OLEN
België.
 

Aurubis Olen nv wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur:

Inge Hofkens (Managing Director), Heiko Arnold (Director) en Rainer Verhoeven (Chairman).

   
II. Contactgegevens van de Data Protection Officer
  Onze Data Protection Officer kan u contacteren via briefwisseling, telefoon, fax of e-mail:
Data Protection Officer, c/o Aurubis AG, Legal Department, Hovestrasse 50, 20539 Hamburg

Telefoon

Fax:
E-mail:

+ 49 40 7883-3993
+ 32 014 24 31 11
+ 49 40 7883-9339
@hr-olen@aurubis.com

   
III. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens op de website van Aurubis Olen nv
   
1. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt onze webserver - omwille van veiligheidsmaatregelen - tijdelijk volgende verbindingsgegevens:
 • de toegangsgegevens van de verzoekende computer (IP-adres),
 • de webpagina's die u bezoekt op Aurubis Olen nv,
 • de datum en duur van uw bezoek aan onze website,
 • de identificatie van het type internet browser en het gebruikte besturingssysteem,
 • de website van waaruit u ons bezoekt.
Deze gegevens zullen enkel verwerkt worden voor de duur waarop u onze website bezoekt. Van zodra u de website verlaat, worden uw persoonsgegevens verwijderd.
   
2. Op onze website gebruiken we uitsluitend functionele cookies. Die cookies zijn strikt noodzakelijk voor het functioneren van de website. Andere cookies worden niet gebruikt op onze website. De functionele cookies die we gebruiken zijn:
 
IV. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens in andere gevallen
   
  In andere gevallen dan diegene vermeld in Sectie III, verzamelen en verwerken we in principe uitsluitend persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt aan Aurubis Olen nv en/of de Aurubis Groep:
   
1. Als u ons rechtstreeks contacteert, voornamelijk elektronisch, bijvoorbeeld via e-mail of via onze website. Dat kan gaan om het aanvragen van een publicatie of om een verzoek in te dienen. In dat geval bewaren en verwerken we de gevraagde data indien en voor zover die door u aan ons verstrekt zijn:
 • functie, voornaam, achternaam,
 • een of meerdere geldige e-mailadressen,
 • adres,
 • telefoonnummer (vaste lijn en/of mobiel nummer),
 • faxnummer
Deze gegevens verzamelen we:
 • om u te kunnen identificeren als een van onze contacten;
 • om u te contacteren;
 • om u te informeren over Aurubius Olen nv, onze producten, diensten en bedrijven van de Aurubis Groep;
 • om een contractuele relatie met u op te starten en te onderhouden, indien van toepassing;
 • om te factureren, indien van toepassing.
Indien u Aurubis Olen nv contacteert om een contractuele of pre-contractuele juridische relatie aan te gaan, is de grondslag voor de opslag en verwerking Artikel 6 Paragraaf 1(b) DSGVO (General Data Protection Regulation); in andere gevallen is Artikel 6 Paragraaf 1(a) DSGVO (General Data Protection Regulation) van toepassing.
   
2. Als u optreedt als vertegenwoordiger in de communicatie met een van onze zakenpartners, bewaren en verwerken we uw professioneel gebruikte contactgegevens, zoals:
 • de naam van de zakenpartner waar u voor werkt,
 • functie, voornaam, achternaam,
 • positie binnen de organisatie van onze zakenpartner,
 • een of meerdere geldige e-mailadressen,
 • adres,
 • telefoonnummer (vaste lijn en/of mobiel nummer),
 • faxnummer.
Uw data worden verzameld:
 • om u te identificeren als onze contactpersoon met een van onze zakenpartners;
 • voor zakelijke correspondentie;
 • om u te informeren over Aurubis Olen  nv, onze producten, diensten en bedrijven van de Aurubis Groep;
 • om u onze producten en diensten aan te bieden;
 • om contracten aan te gaan, uit te voeren en te beëindigen binnen deze zakenrelatie;
 • om de zakenrelatie met Aurubis Olennv te onderhouden;
 • om te factureren;
 • om te voldoen aan juridische verplichtingen, vooral wat betreft fraude- en witwaspreventie.
Uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven worden bewaard en nadien verwijderd op basis van Artikel 6 Paragraaf 1(b) DSGVO (General Data Protection Regulation) en Artikel 6 Paragraaf 1(f) DSGVO (General Data Protection Regulation), om de zakenrelatie te onderhouden voor de duur van de zakenrelatie of tot het moment waarop de zakenpartner van Aurubis Olen nv aangeeft niet langer te zullen samenwerken, tenzij Aurubis Olen nv wettelijk verplicht is om de data voor een langere periode te bewaren dan overeenkomstig met Artikel 6 Paragraaf 1 Zin 1(c) DSGVO (General Data Protection Regulation), of tenzij u akkoord gegaan bent met de opslag van uw data langer dan de periode vermeld in Artikel 6 Paragraaf 1 Zin 1(a) DSGVO (General Data Protection Regulation).
   
3. Als bedrijven van de Aurubis Groep persoonsgegevens zoals hierboven beschreven aan ons verstrekken voor de hierboven beschreven intenties, voornamelijk voor gevallen waarin u een geaffilieerd bedrijf gecontacteerd hebt in verband met een kwestie die ons aangaat, en niet het geaffilieerd bedrijf.
   
V. Gegevensoverdracht aan derden
   
  We gebruiken de diensten van leveranciers voor het verwerken en bewaren van persoonsgegevens (zogenaamde verwerkers overeenkomstig Artikel 28 DSGVO); dit geldt vooral voor de hosting van gegevens op servers, het beheer van deze servers en de hosting diensten. Deze verwerkers werken uitsluitend voor ons op basis van de desbetreffende contracten en zijn gebonden aan onze instructies wat betreft de opslag en verwerking van persoonsgegevens.

Als u Aurubis Olen nv contacteert voor kwesties met betrekking tot een geaffilieerd bedrijf van Aurubis Olen nv, dan zullen wij in individuele gevallen uw persoonsgegevens doorgeven aan het desbetreffende bedrijf.

Los daarvan zullen gegevens uitsluitend overgedragen worden in individuele gevallen voorzover dat Aurubis Olen nv dat wettelijk verplicht is (dit geldt vooral voor fiscale rechtszaken) of als u ingestemd hebt met gegevensoverdracht.
   
VI. Uw rechten als betrokkene
   
  Alle betrokkenen hebben de volgende rechten ten opzichte van Aurubis Olen nv:
 • U kan de toestemming die u Aurubis Olen nv verleent op ieder moment intrekken (Artikel 7 Paragraaf 3 DSGVO). Bijgevolg kan Aurubis Olen nv de data voortaan niet langer verwerken, indien deze uitsluitend gebaseerd was op toestemming.

 • U hebt het recht om informatie op te vragen over persoonsgegevens die door ons bewaard en verwerkt zijn (Artikel 15 DSGVO). U kan informatie opvragen over: de doeleinden van verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorie?n van ontvangers aan wie de gegevens bekendgemaakt zijn of bekendgemaakt zullen worden, de beoogde opslagperiode, het bestaan van een recht op verbetering, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar; het bestaan van een recht op beroep; de oorsprong van uw gegevens, als die niet door ons verzameld zijn; het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) en, indien van toepassing, betekenisvolle informatie met betrekking tot details.

 • U kan de directe verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens verzoeken (Artikel 16 DSGVO).

 • U kan de verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, tenzij de verwerking van de persoonsgegevens vereist is voor het recht van vrije meningsuiting en informatie; om aan een juridische verplichting te voldoen; voor redenen van publiek belang; of voor de inrichting, uitvoering of verdediging van juridische vorderingen (Artikel 17 DSGVO).

 • U kan verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist; de verwerking onwettig is; u de verwijdering weigert en we deze gegevens niet langer nodig hebben maar u deze zelf nodig hebt voor de inrichting, uitvoering of verdediging van rechtsvorderingen; of als u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking overeenkomstig met Artikel 21 DSGVO (Artikel 18 DSGVO).

 • U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft op te vragen in een gestructureerde, conventionele en machine-leesbare opmaak of om de overdracht naar een andere verantwoordelijke partij te verzoeken (Artikel 20 DSGVO).

 • U kan klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Hiervoor kan u de toezichthoudende bevoegdheid contacteren in uw woonplaats, de plaats van uw werkgever, of het hoofdkwartier van Aurubis Olen nv (Artikel 77 DSGVO).
   
VII.      Recht op bezwaar
   
  Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van gewettigde belangen overeenkomstig Artikel 6 Paragraaf 1 Zin 1(f) DSGVO, dan hebt u het recht, overeenkomstig Artikel 21 DSGVO, om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar volstaat het om een e-mail te sturen naar

hr-olen@aurubis.com.
VIII.      Sollicitatieportaal
   

1.

Je kan je kandidaat stellen voor een openstaande positie bij Aurubis onder het onderdeel ?Career?. Wanneer je het online sollicitatieformulier naar ons verstuurt, bezorg je ons jouw persoonlijke informatie voor een specifieke openstaande positie, met de bedoeling om een job te vinden. Jouw gegevens worden bewaard en verwerkt in de systemen van onze software partner, het bedrijf d.vinci HR-Systems GmbH (?d.vinci?), Nagelsweg 37-39, 20097 Hamburg (Duitsland).
   
2. Samen met onze software partner d.vinci hebben we de nodige organisatorische en technische voorzorgen genomen om de vertrouwelijkheid van jouw kandidatuur te garanderen. Zoals vastgelegd in het tewerkstellingscontract zijn alle medewerkers van onze Human Resources afdeling en onze software partner verplicht om zich strikt te houden aan de vertrouwelijkheidsclausule wat betreft persoonlijke informatie. Dankzij een automatisch geactiveerde 128-bit encryptie wordt jouw informatie veilig overgezet. Bij de verwerking van de gegevens, worden de algemene normen voor gegevensbeveiliging nageleefd volgens de laatste technieken.
   
3. De titel, voornaam en familienaam worden net als de gebruikelijke informatie zoals adres, e-mailadres en telefoonnummers bewaard in het sollicitatieportaal tijdens het sollicitatieproces. Bovendien worden ook de sollicitatiedocumenten, zoals een begeleidende brief, CV, diploma?s en aanbevelingsbrieven bewaard. Die informatie wordt bewaard, ge?valueerd, verwerkt of intern doorgestuurd in het kader van de sollicitatie. De informatie is steeds uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de Human Resources afdeling en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor rekrutering. Jouw informatie wordt onder geen beding doorgegeven aan andere bedrijven of individuen buiten de Aurubis Groep of gebruikt voor andere doeleinden. We geven jouw informatie uitsluitend door aan andere Aurubis vestigingen als je daarvoor jouw toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld voor de wervingsreserve). De informatie kan uitsluitend verwerkt worden voor statistische doeleinden (bv. rapportering). In dat proces kan de informatie niet herleid worden tot individuele mensen.
   
4. De informatie wordt verwerkt op basis van Art. 6(1)(a) GDPR aangezien je jouw toestemming hebt gegeven voor deze verwerking door online te solliciteren. Helaas kunnen we jouw info en kandidatuur niet verwerken zonder jouw toestemming.
   
5. Met een eenvoudige formele vraag kan je navragen welke informatie verwerkt wordt. Dat verzoek kan je richten aan datenschutz@aurubis.com.
   
6. Als je na het doorlopen van het sollicitatieproces een job binnen Aurubis uitoefent, wordt jouw persoonlijke informatie, of een deel daarvan, in jouw werknemersdossier opgenomen.
   
7. Als je solliciteert en je bent niet weerhouden, dan zal jouw informatie ongeveer drie maanden na afsluiting van het sollicitatieproces bewaard worden en daarna verwijderd worden (profiel en kandidatuur). Je ontvangt geen melding van de schrapping van jouw gegevens.
   
8. Als je (spontaan) solliciteert, maar we kunnen je op dat moment geen geschikte job aanbieden kan je beslissen om opgenomen te worden in onze wervingsreserve. In dat geval, ontvang je actueel nieuws over soortgelijke jobs. Als je dat niet wenst of niet meer op zoek bent naar een job, kan je op eender welk moment vragen om geschrapt te worden uit de wervingsreserve. Als je kandidatuur opgenomen wordt in de wervingsreserve, worden jouw gegevens 12 maanden bewaard en nadien verwijderd.