Политика за поверителност

I.

Администратор

 

 

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е„Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление в:

 

               „Аурубис България“ АД

               Промишлена зона

               2070 Пирдоп

               България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

 

 

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, Аурубис България АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

Тел.:         +359 7286 2280

Факс:       + 359 7286 2646

 

 

 

 

III.

Събиране и обработване на личните данни при осъществен достъп в уебсайта на Аурубис България

 

 

1.

Когато влизате в нашия уебсайт, като част от системните мерки за сигурност, сървъра ни автоматично запазва временно следните данни:

 

 • Данните за достъп на запитващия компютър;
 • Уеб-страниците в сайта на „Аурубис България“ АД, които сте посетили;
 • Датата и продължителност на сесията;
 • Видът на използваните от Вас интернет браузър и операционна система;
 • Името на домейна на уебсайта, през който сте влезли;

 

Тези данни ще бъдат обработвани само по време на достъпа Ви в нашия уебсайт. След като напуснете уебсайта, тези данни ще бъдат изтрити.

 

2.

Използваме "бисквитки" на този уебсайт. Бисквитките са малки текстови файлове, които се използват от уебсайтовете, за да направят работата на потребителя по-ефективна, да предоставят определени функции или да позволят определени оценки. Този сайт използва различни видове бисквитки. Някои бисквитки се поставят от трети страни, които се появяват на нашите страници. Ние нямаме техническо влияние върху тези бисквитки, поставени от трети страни.
Бисквитки

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

 

 

В случаи, различни от споменатите в т. III, събираме и обработваме лични данни, само ако сте ни ги пердоставили доброволно, като:

 

 

1.

Директно се свържете с нас, особено по електронен път, като н.пр. по имейл или чрез нашия уебсайт, за да поръчате публикация или да направите запитване. В този случай съхраняваме и обработваме, до степента, до която сте ни ги предоставили, следните данни:

 

 • Титла, име и фамилия;
 • Един или повече валидни имейл адреси;
 • Адрес;      
 • Тел. номер (стационарен и/или мобилен)
 • Факс номер

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 

 • За да Ви идентифицираме като контакт;
 • За кореспонденция с Вас;
 • За да Ви информираме за продукти, услуги, компанията „Аурубис България“/ други компании в Групата Аурубис;
 • За да инициираме и установим договорни отношения, ако е приложимо;
 • За да фактурираме, ако е приложимо;

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, в случаите, когато сте се свързали с нас, с намерение да слкючите договорно или преддоговорно правоотношение;  2) Член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 във всички останали случаи.

 

 

 

2.

Ако сте се свързали с нас в качеството си на служител на наш бизнес партньор, съхраняваме и обработваме Вашите служебни данни за контакт, както следва:

                                                             

 • Бизнес партньорът, за когото работите;
 • Титла, име и фамилия;
 • Позиция в съответната организация;
 • Един или повече валидни имейл адреси;
 • Адрес;     
 • Тел. номер (стационарен и/или мобилен);
 • Факс номер

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 

 • За да ни даде възможност да Ви идентифицираме като лице за контакт с нашия бизнес партньор;
 • За бизнес кореспонденция;
 • За да Ви информираме за продукти, услуги и компании в Групата Аурубис;
 • За да Ви предложим продуктите и услугите на „Аурубис България“ АД;
 • За да инициираме, изпълним или прекратим договорни бизнес отношения;
 • За да поддържаме бизнес отношенията си;
 • За да фактурираме;
 • За да изпълним правни задължения, особено с цел превенция от измами или изпиране на пари.

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, с цел да поддържаме бизнес отношенията си докато те съществуват или докато бизнес партньорът ни не ни уведоми, че Вие вече не сте негов служител; 2) В случаите, когато сме задължени да обработваме данните Ви за по-дълъг период от време, съгласно член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 с цел спазване на законови задължения, произхождащи от данъчно, търговско или друго приложимо законодателство; 3) В случаите, когато сте дали своето съгласие за обработване, в съответствие с член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

 

3.

В случаите, когато други компании от Групата Аурубис, ни предоставят горепосочените данни за горепосочените цели, особено ако сте се свързали с тях по въпрос, който е от нашата компетенция и/ или сфера на дейност.

 

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

 

 

Ние използваме услуги на доставчици, за да обработваме и съхраняваме лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за хостинг на сървъри, управление на сървъри и хостинг услуги. Тези обработващи ще работят само при наличие на договорни отношения с Аурубис и ще съхраняват и обработват личните данни съгласно нашите инструкции.

 

В случай, че се свържете с „Аурубис България“ АД по въпрос, който касае и/ или е от компетентността на друга фирма от  Групата Аурубис, ние ще предоставим Вашите данни на тази компания.

 

Извън тези две обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато Вие сте дали съгласие данните Ви да бъдат предоставяни.

 

 

VI.

Вашите права като „Субект на данни“

 

 

 

Засегнатите лица имат следните права:

                                                                           

 • Имате право да оттеглите даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, ние не можем да продължим с обработването на тези данни, ако то е било основано на Вашето съгласие.

 

 • Имате правото да поискате информация, относно съхранението и обработването на личните Ви данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, можете да поискате информация, относно целите на обработване; категориите личните данни; категориите получатели, на които Вашите данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да изискате коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу такова обработване; начина за набиране на Вашите данни, ако те не са били набрани от нас; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и,ако е приложимо, съдържаниелна информация за детайлите.

 

 • Имате право да поискате незабавно коригиране или допълване на Вашите лични данни (член 16 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Имате право да поискате изтриването на личните Ви данни, които се съхраняват от нас, ако обработването на тези данни не е необходимо за: 1) Упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение; 3) В обществен интерес; 4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Имате право да поискате да ограничим обработката на личните Ви данни, ако оспорвате точността им; ако обработването е незаконно;  не се нуждаем повече от личните Ви данни, но Вие отказвате изтриването им, защото са Ви необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако сте възразили срещу обработването, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Имате правото да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

 • За да упражните правата си по горните точки следва да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

              Адрес:                  гр. Пордоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:             + 359 886 131 999

              Имейл:                 d.temelkova(at)aurubis.com

 

 

 • Имате право, съгласно член 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:                 гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

        Факс:                   02 9153525

        Имейл:                kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разгеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

 

·        Имате право да подадете жалба и в централата на Аурубис Груп.

 

 

 

VII.

Право на възразяване

 

 

 

Ако Вашите лични данни се обработват законосъобразно, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, Вие имате правото, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да възразите срещу обработката на тези данни, ако имате по-основателна законосъобразна причина.

Ако искате да се възползвате от правото си на възразяване, достатъчно е да изпратите имейл на dataprotection@aurubis.com