„Аурубис България“ АД: Съобщение до акционерите

Bulgaria | сряда, 8 септември 2021 г.

Уважаеми акционери,

„Аурубис България“ АД Ви уведомява, че на 2 септември 2021 г. бе проведено Общо събрание на акционерите на дружеството, на което бе взето решение за изплащане на дивидент в размер на 12.73 лв. на акция.

Дивидентите се изплащат от 7 септември 2021 г. 

Съгласно чл. 40.1 от Устава на дружеството, дивидентите се изплащат чрез банков превод по сметки на акционерите, удостоверени от тях с официално удостоверение от банка, след представяне на документ за самоличност на физическото лице или на представителя на юридическото лице - акционер, и след установяване вписването на съответния акционер към датата на плащането в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД.

Представителите на акционерите, упълномощени да получат дивидента, трябва да представят в допълнение изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Съвет на директорите
на „Аурубис България“ АД

Downloads
Kontakt
Ивайло Георгиев
Ивайло Георгиев

Ръководител Връзки с институциите

Напишете имейл