Устойчив успех през първото шестмесечие на финансовата година: „Аурубис“ постига значително по-висок резултат

Berlin | четвъртък, 13 май 2021 г.

Устойчив успех през първото шестмесечие на финансовата година: „Аурубис“ постига значително по-висок резултат

  • Въпреки кризата с Covid-19, компанията за производство на метали реализира оперативна печалба преди данъчно облагане (EBT) в размер на 185 милиона евро (спрямо 91 милиона евро за предходната година)
  • Причини: Добра пазарна среда за приходи от рафиниране, увеличен обем на произведените концентрати и материали за рециклиране, както и голямо търсене на продукцията 
  • Осигуряване на устойчив бизнес: „Аурубис България“ е сертифициранa по стандарта The Copper Mark

Хамбург, 10 май 2021 година – Значително по-високи приходи от рафинирането при вторичните суровини, увеличен обем на произведените концентрати и по-добър резултат при металите при силно нарастване на цените на металите. Съчетанието от тези фактори е основната причина за значително по-високата оперативна печалба в размер на 185 милиона евро – преди данъчно облагане (EBT), която „Аурубис“ АГ реализира през първото шестмесечие на текущата финансова година в сравнение с предходната година (91 милиона евро). Единственото неблагоприятно въздействие беше породено от значителното увеличение на разходите за енергия поради по-високите цени на електроенергията. Нетният паричен поток в размер на 125 милиона евро е значително по-голям от равнището през предходната година благодарение на добрите финансови резултати. По такъв начин компанията успя да излезе от кризата вследствие на Covid-19 в отлично състояние и през изминалото финансово шестмесечие.

Благоприятна пазарна среда, разширяване на рециклирането благодарение на новите производствени мощности

Значително по-големият обем произведени концентрати се реализира на фона на по-ниски приходи от преработка и рафиниране поради различни фактори на световния пазар. Паралелно с това приходите от рафиниране на меден скрап и вторични суровини се запазиха на високи равнища. Увеличи се и обемът на продукцията от други материали за рециклиране, като по-конкретно принос за постигнатите положителни резултати имат новите обекти в Беерсе (Белгия) и Беранго (Испания). Оперативната възвращаемост на използвания капитал (ROCE) (като се отчита оперативната печалба преди данъчно облагане и лихви – EBIT – през последните четири тримесечия) възлиза на 11,9% (спрямо 7,5% за предходната година). 

Главният изпълнителен директор на „Аурубис“ АГ Роланд Харингс обобщава положението по следния начин: „Аурубис продължава успешно да се справя с кризата във връзка с Covid-19. Една година след началото на пандемията можем да кажем, че нейното въздействие върху нашите резултати все още е незначително, въпреки всички наложени ограничителни мерки. Дължим всичко това на силното чувство за отговорност на нашите служители, които строго прилагат предпазните мерки, както и на благоприятната пазарна среда за предприятията в кръговата икономика: нашите метали и продукти се радват на засилено търсене във всички сектори на икономиката“. 

Сегмент РМП: По-интензивно производство, увеличен обем на продукцията, голямо търсене 

Сегментът „Рафинерия и металургично производство“ (РМП) реализира оперативна печалба преди данъчно облагане в размер на 225 милиона евро през отчетния период (спрямо 140 милиона евро за предходната година). Увеличението се дължи главно на изброените по-горе фактори. С постигнатите 16,5% (спрямо 14,7% за предходната година) възвращаемостта на използваният капитал надхвърли заложената цел от 15 процента. 

Произведените 1 225 000 тона концентрати до края на първото шестмесечие на текущата финансова година значително надхвърлиха обемите (1 118 000 тона) от предходната година, когато производствената площадка в Хамбург спря производството за планов ремонт. Производството на катоди нарасна със 17% в сравнение с предходната година и достигна 554 000 тона (спрямо 474 000 тона за предходната година). Поради по-високите цени на металите се подобри предлагането на меден скрап и други вторични суровини, особено на основните пазари на „Аурубис“ в Европа и в САЩ. „Аурубис“ успя да постигне пълно натоварване на производствените мощности с такива суровини при много добри приходи от рафинирането през предходното тримесечие и отвъд отчетния период.

Започналото в началото на финансовата година възстановяване на търсенето продължава и поради тази причина на световните пазари беше отбелязано засилено търсене на сярна киселина при ограничено предлагане на спотпазара и оттам цените значително нараснаха. На пазара на катоди търсенето остана стабилно през второто тримесечие на 2020/2021 г. Производството на профили в размер на 88 000 тона значително надхвърли миналогодишното (77 000 тона) благодарение на засиленото търсене, особено в сегмента „Плоски валцовани изделия“. През отчетния период беше отбелязано също така голямо търсене на медна тел от кабелната промишленост, строителството, енергетиката и европейското автомобилостроене. 

Сегмент ПВИ: Подобрен резултат благодарение на голямото търсене на продукцията и строгото управление на разходите 

Сегментът ПВИ реализира оперативна печалба преди данъчно облагане (EBT) в размер на 3 милиона евро през първата половина на отчетната година ( -2 милиона евро за предходната година). Подобрението на резултатите спрямо предходната година се дължи на по-големите обеми реализирана продукция в благоприятна пазарна среда и същевременно на намалените разходи поради строгото им управление. Производството на плоски валцовани изделия и специализирана тел в сегмента ПВИ се увеличи на 98 000 тона благодарение на търсенето (спрямо 92 000 тона за предходната година). Оперативната възвращаемост на използвания капитал (ROCE) (като се отчита оперативната печалба преди данъчно облагане и лихви – EBIT – през последните четири тримесечия) е 4,2% (спрямо-10,0% за предходната година) поради увеличените приходи от дейността. „Аурубис“ не се отказва от намерението си да продаде сегмента ПВИ и преговорите по договора са в напреднала фаза. 

Изчислената по международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) печалба преди данъци (EBT)* в размер на 415 милиона евро (16 милиона евро за предходната година) също е значително по-голяма спрямо предходната година. Освен вече описаните фактори за приходите, много благоприятните промени в цените на металите също допринесоха за размера на приходите.

Осигуряване на устойчив бизнес: Стандартът Copper Mark, създаване на „Кабло“ ГбмХ

На 20 март „Аурубис“ публикува своя седми Доклад за устойчиво развитие, озаглавен „ФОКУС върху устойчивостта“. „Аурубис“ участва в стандарта Copper Mark от 2020 година. Този знак за качество удостоверява отговорното производство на мед по 32 международно признати критерии за устойчивост. В края на април завода в България беше първият  от групата на „Аурубис“, който успешно завърши процеса на сертифициране по Copper Mark. След него одитният процес ще започне в заводите в Хамбург и Люнен. „Целта на „Аурубис“ е да бъде най-ефективната и устойчива металургична мрежа в света и работи активно по новите възможности, за да се открои сред регионалните и международните конкуренти“, обяснява Роланд Харингс. Това предполага разширяване на новаторските решения в металургичния бранш и укрепване на европейската кръгова икономика чрез преработка на широк кръг от вторични суровини. Част от процеса е и подобряването на резултатите в сферата на опазването на околната среда чрез намаляване на емисиите от въглероден диоксид.   

На 13 ноември 2020 г. „Аурубис“ АГ, „КАБЛО Метал Рисайклинг енд Хандел“ ГмбХ и „Ти Ес Ар Рисайклинг“ ГмбХ и Ко. КГ подписаха споразумение за създаване на съвместно предприятие за рециклиране на кабели. На 22 април след проверка от гледна точка на контрола върху сливанията Европейската комисия даде зелена светлина на планираното съвместно предприятие. Сделката ще се реализира в началото на юни 2021 година.

Въпреки пандемията прогнозите остават положителни

„Аурубис“ очаква въздействието на пандемията да е крайно ограничено до края на текущата финансова година. При запазено добро равнище на производство в мините, „Аурубис“ ще бъде в състояние да доставя достатъчно количество медни концентрати. Благодарение на експертните си познания в металургията и разнообразието си от доставчици „Аурубис“ ще запази приходите от преработка и рафиниране над основното равнище. По отношение на медния скрап компанията очаква много добро предлагане при запазени високи равнища на приходите от рафиниране. Тъй като се очаква цените на металите да останат високи, „Аурубис“ прогнозира положителен ефект за резултатите по отношение на металите. 

Цената на произведената от „Аурубис“ мед Copper Premium е определена на 96 щатски долара на тон за календарната 2021 година (спрямо 96 щатски долара за предходната година). Компанията за производство на метали очаква търсенето на медни изделия значително да надхвърли миналогодишните равнища при всички изделия и сред всички групи клиенти, а търсенето на сярна киселина да нарасне при по-високи цени.

По същия начин се очаква по-нататъшно подобряване на приходите благодарение на Програмата за подобряване на резултатите (ППР) чрез намаляване на разходите и увеличаване на продукцията в първичното металургично производство. Целта (първоначално заложена за 2022/23 г.) да се постигне синергия в размер на 15 милиона евро (печалба преди данъчно облагане, лихви, амортизации и погашения – EBITDA) от интегрирането на придобитите производствени мощности в Беерсе и Беранго ще бъде постигната още през финансовата 2020/21 година. 

Като цяло „Аурубис“ очаква оперативна печалба преди данъчно облагане (EBT) между 270 милиона и 330 милиона евро и оперативна възвращаемост на използвания капитал (ROCE) между 9 и 12% за цялата група през финансовата 2020/21 година.

* Тъй като изчисленият по МСФО резултат включва ефекта от колебанията в цените на металите и други фактори, „Аурубис“ публикува оперативен резултат (EBT), който се различава от изчисления по МСФО. Оперативният резултат до голяма степен отстранява въздействието на колебанията в цените на металите и по такъв начин дава възможност за по-реалистична оценка на постигнатите стопански резултати. Оперативната печалба преди данъчно облагане (EBT) се използва за целите на контрола в рамките на групата.

Изтегляне
КОНТАКТ
Angela Seidler
Angela Seidler

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

Phone +49 40 7883-3178
Напишете имейл
Daniela Kalmbach

Leiterin Konzernkommunikation, Pressesprecherin

Phone +49 40 7883-3053
Напишете имейл