Деветмесечен отчет: „Аурубис“ генерира отлични резултати

Hamburg | четвъртък, 5 август 2021 г.

  • Металургичната група генерира оперативна печалба преди данъчно облагане (EBT) в размер на 268 милиона евро (за предходната година: 133 милиона евро) през първите девет месеца и потвърждава прогнозата си за текущата финансова година
  • Значително по-високи приходи от рафиниране, увеличен обем на производството, силно търсене на медни продукти
  • Въздействието от спирането на производството във фабриката в Щолберг (Северен Рейн-Вестфалия) поради лоши атмосферни условия бе незначително за общия резултат

Групата „Аурубис“ продължи положителната тенденция от настоящата финансова година в третото тримесечие: оперативната печалба преди данъчно облагане (EBT) е нараснала на 268 милиона евро (за предходната година: 133 милиона евро). Добрият резултат бе повлиян основно от значително по-високи приходи от рафиниране на меден скрап и други материали за рециклиране, значително по-високо производство на други материали за рециклиране и по-високо производство на концентрати, което бе компенсирано от по-ниски приходи от пречистване и рафиниране на медни концентрати поради пазарни фактори. По-високи приходи от сярна киселина също допринесоха за високото ниво на приходите. Поради голямото увеличение на цените на металите, приходите от метали също бяха по-високи.

Като цяло търсенето на медни продукти се запази високо и металургичната компания се възползва оптимално от добрите текущи пазарни условия. Отрицателно въздействие дадоха по-високите разходи за енергия, дължащи се конкретно на увеличените цени на електроенергията. 

Оперативната възвръщаемост на използвания капитал (ROCE) се подобри до 13,5 % благодарение на добрите финансови резултати в сравнение с 8,5 % през предходната година. Нетният паричен поток в размер на 332 милиона евро надвиши значително равнището през предходната година (166 милиона евро) благодарение на добрите финансови резултати. Изчислената по международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) печалба преди данъци (EBT)* в размер на 631 милиона евро (за предходната година: 252 милиона евро) също е значително по-голяма спрямо предходната година.

Щетите в Щтолберг поради лошите атмосферни условия не се очаква да се отразят на общия резултат

Роланд Харингс, Главен изпълнителен директор на „Аурубис“ АГ, подчертава, че „Аурубис“ продължава стабилния си курс през финансовата година, която отново е в сянката на кризата с коронавируса:

Развитието на „Аурубис“ през първите девет месеца е изключително удовлетворяващо. „Аурубис“ демонстрира, че е в отлично състояние дори в тези несигурни времена. Възползваме се от силно търсене на нашите висококачествени продукти, особено в автомобилния, строителния, енергийния отрасъл и в отрасъла на търговия с кабели.

Въпреки това заводът на „Аурубис“ в Щтолберг, който е специализиран в производството на високопрецизни профили, кабели и медни сплави, бе засегнат от лошите атмосферни условия в региона в средата на юли. Няма пострадали служители. Но производството в „Аурубис Щтолберг“ ГмбХ & Ко. КГ трябваше да бъде спряно и „Аурубис“ трябваше да обяви възникването на форсмажорни обстоятелства.

Въпреки ужасната ситуация сме радостни, че нямаше нито един пострадал служител. Ние в „Аурубис“ сме единни по време на криза и ще направим всичко, за да възстановим производството бързо,

потвърди Роланд Харингс.

Дейностите по разчистването текат с пълна сила и голяма подкрепа. Имуществените щети, чийто размер все още не е изчислен, ще бъдат покрити от застраховката, така че не очакваме никакво въздействие върху общия ни резултат.

„Аурубис Щтолберг“ е част от отчетния сегмент „Плоски валцувани изделия“ (ПВИ). Делът на това дружество е прибл. 2% от общите приходи през последната финансова година (2019/20 г.) и около 2,5% от изчислените по международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) годишни резултати за 2019/20 г.

Сегмент РМП: Повече продукция, значително увеличение на материалите за рециклиране

Сегментът „Рафинерия и металургично производство“ (РМП) реализира оперативна печалба преди данъчно облагане (EBT) в размер на 304 милиона евро през отчетния период (за предходната година: 186 милиона евро). Увеличението се дължи главно на споменатите по-горе фактори. С постигнатите 17,3% (за предходната година: 14,0%) възвръщаемостта на използваният капитал надхвърли заложената цел от 15%.

Производството на концентрати в размер на 1 816 000 тона след изминаването на първите девет месеца от настоящата финансова година надхвърли това от предходната година (1 760 000 тона). Освен планираното спиране на анодната пещ в Хамбург, по-малки спирания за ремонтни дейности също се отразиха на производството през третото тримесечие. Производството на катоди нарасна с 12% в сравнение с предходната година и достигна 837 000 тона (за предходната година: 746 000 тона). Предходната година бе засегната отрицателно от повреда на кран в рафинерията в Олен. През третото тримесечие на 2020/21 г. производството на катоди в завода в Люнен бе значително по-малко спрямо предходната година в резултат на текущите мерки за модернизация в рафинерията.

Значителното увеличение на меден скрап/медна руда (с 22% повече) и други материали за рециклиране (с 54% повече) в сравнение с предходната година се дължи основно на включването на заводите в Берсе (Белгия) и Беранго (Испания). Това доведе до по-високи приходи от рафиниране, както и до по-големи обеми реализирани продажби на метали, особено на калай, цинк, никел и олово.

Пазари: положителна тенденция в рециклирането, високо търсене на сярна киселина, стабилно търсене на катоди и медни продукти

Изключително положителната тенденция на пазарите за меден скрап и рециклиране се запази през третото тримесечие на финансовата година. Високите цени на металите, особено продължаващото увеличение на цената не медта, поддържаше предлагането на меден скрап и други материали за рециклиране в Европа и САЩ, съпътствано от увеличаващи се приходи от рафиниране. „Аурубис“ се възползва от добрата пазарна ситуация и успя да достави на своите производствени съоръжения суровини на много добри цени за рафиниране през последното тримесечие.

След силното възстановяване на търсенето през първата половина на 2020/21 г. на световния пазар на сярна киселина имаше високо търсене при ограничено предлагане и през третото тримесечие на 2020/21 г. Това доведе до огромно увеличение на цените на всички спот пазари през отчетния период.

Пазарът на катоди отчете стабилно търсене като цяло през третото тримесечие на 2020/21 г. в пазарите за продажби, които са от значение за „Аурубис“. Цената на произведената от „Аурубис“ мед Copper Premium е определена на 96 щатски долара на тон за календарната 2021 година – същата като през предходната година.

Търсенето на медна тел остана на високо ниво през отчетния период след положителна тенденция. Търсенето от отрасъла на търговия с кабели, строителния, енергийния и европейския автомобилен отрасъл остана стабилно през третото тримесечие на 2020/21 г. Също така продължи положителната тенденция за профили с висока чистота. Поръчките надвишиха значително нивото от предходната година до края на юни.

Сегмент ПВИ: Подобрен резултат благодарение на голямото търсене на продукцията и строгото управление на разходите

Сегментът „Плоски валцовани изделия“ (ПВИ) реализира оперативна печалба преди данъчно облагане (EBT) в размер на 10 милиона евро през първите девет месеца (за предходната година: 0 милиона евро). Значителното подобрение на резултатите в сравнение с предходната година се дължи на значително по-големия обем реализирани продажби при стабилни разходи благодарение на стриктното управление на разходите, както и на много добрата наличност на меден скрап.

Производството на плоски валцовани изделия и специализирана тел се увеличи на 149 000 тона благодарение на търсенето (за предходната година: 138 000 тона). Оперативната възвръщаемост на използвания капитал (ROCE) (като се отчита оперативната печалба преди данъчно облагане и лихви (EBIT) през последните четири тримесечия) е 4,9% (за предходната година: -11,3%) поради увеличените приходи от дейността. Предходната година включваше еднократното отрицателно въздействие на 51 милиона евро, отчетени през четвъртото тримесечие на 2018/19 г. „Аурубис“ не се отказва от намерението си да продаде сегмента ПВИ и преговорите по договора са в напреднала фаза.

Изпълнение на проекти – по пътя към още по-голяма устойчивост и по-ниски емисии на CO2

Важни проекти, които ще допринесат за постигането на целите за климата на „Аурубис“, бяха стартирани през третото тримесечие: през май започна поредица от изследвания за използване на водород в промишлени мащаби при производството на медни аноди в завода в Хамбург. При пилотния проект вместо природен газ в производственото съоръжение (анодна пещ) се използват водород и азот. Първоначално чрез настоящите изпитвания ще се оцени реакцията на съоръжението към въвеждането на водород и ще се гарантира, че отделните производствени етапи, които са силно чувствителни в енергоемкия процес по производство на метали, протичат безпроблемно. „В средносрочен план водородът може да замести изкопаемите горива в производствения процес. Поради високата реактивност на водорода „Аурубис“ очаква повишена ефективност и в производствения процес“, заяви Роланд Харингс.

В „Аурубис България“ през юни започна строителството на 10 MW фотоволтаичен парк. След завършването му той ще бъде най-голямата соларна централа в България за собствени цели. Целта на завода е да задоволява около 20% от енергийните си нужди от собствени възобновяеми източници до 2030 г.

През юни инициативата за научнообосновани цели (SBTi) валидира целите на „Аурубис“ АГ за намаляване на емисиите на CO2, като по този начин потвърди, че целите на металургичната компания допринасят за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C съгласно Парижкото споразумение за климата. Главният изпълнителен директор Роланд Харингс обясни: „Поставили сме си за цел намаляване на емисиите на CO2, генерирани от изгарянето на горива във вътрешните съоръжения, и тези, свързани със закупена енергия, с 50% до 2030 година спрямо базовата 2018 година. Искаме да намалим и емисиите, които възникват при етапите на движение нагоре и надолу по веригата за стойност, с 24% през същия период“.

„Аурубис“ вече значително намали емисиите на CO2 при производството на своите медни катоди чрез мерки, приложени през последните няколко години: последните изчисления от оценката на жизнения цикъл показаха CO2 емисии от само 1690 кг за един тон мед – това е с повече от 50% под световното ниво според проучване на Международната медна асоциация (ICA, International Copper Association).

ASPA: Иновация в рециклирането, синергия с нови заводи

В края на юли „Аурубис“ обяви планираното строителство на ново модерно съоръжение за рециклиране в Берсе (Белгия). С новия хидрометалургичен завод ASPA (Advanced Sludge Processing by Aurubis, Разширена преработка на шлака от „Аурубис“) компанията засилва основния си бизнес и предприема следващата стъпка към превръщането си в най-ефективната и устойчива мрежа от металургични предприятия в света. През следващите години за тази цел са планирани инвестиции от 27 милиона евро. Новото съоръжение ще обработва анодна шлака – ценен междинен продукт от медните рафинерии – от заводите за рециклиране в Берсе и Люнен. ASPA е много добър пример за синергията, получена при интегрирането на новите заводи в Беерсе и Беранго в производствената мрежа на „Аурубис“.

Позитивна прогноза: въздействието на кризата с коронавируса е много слабо, което потвърждава тазгодишната прогноза; Ден на капиталовия пазар през декември

Към днешния момент „Аурубис“ премина много енергично през кризата с коронавируса. Компанията оценява като много слаби ефектите върху оставащата част от финансовата година, която приключва на 30 септември. Поради рязкото увеличение на цените на емисиите на CO2 обаче, компанията очаква значително по-високи разходи за електричество за финансовата година в сравнение с предходната. Същевременно „Аурубис“ очаква продължаващо подобряване на приходите от Програмата за подобряване на резултатите (ППР) чрез намаляване на разходите.

През финансовата 2020/21 година „Аурубис“ вече ще постигне целта (първоначално заложена за 2022/23 година) да се постигне синергия в размер на 15 милиона евро (печалба преди данъчно облагане, лихви, амортизации и погашения (EBITDA)) от интегрирането на придобитите производствени мощности в Берсе и Беранго. Като цяло се очаква оперативна печалба преди данъчно облагане (EBT) между 270 милиона и 330 милиона евро и оперативна възвръщаемост на използвания капитал (ROCE) между 9% и 12% за цялата група на „Аурубис“ през финансовата 2020/21 година.

Както вече бе обявено, „Аурубис“ преразглежда настоящата си корпоративна стратегия в многоетапен процес; компанията ще представи подробна информация и конкретни мерки на своя Ден на капиталовия пазар – 6/7 декември 2021 г.

Цялата информация за „Аурубис“ АГ, нейните дъщерни дружества и акционерни участия вече е достъпна в новия уебсайт www.aurubis.com.

*Тъй като изчисленият по МСФО резултат включва въздействието от колебанията в цените на металите и други фактори, „Аурубис“ публикува оперативен резултат (EBT), който се различава от изчисления по МСФО. Оперативният резултат до голяма степен отстранява въздействието на колебанията в цените на металите и по такъв начин дава възможност за по-реалистична оценка на постигнатите стопански резултати. Оперативната печалба преди данъчно облагане (EBT) се използва за целите на контрола в рамките на групата.

Downloads
КОНТАКТ
Ивайло Георгиев
Ивайло Георгиев

Ръководител Връзки с институциите

Напишете имейл