Обработка на лични данни

Кандидати за дарения/спонсорства

I.

Администратор

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е„Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

 

„Аурубис България“ АД

            Промишлена зона

            2070 Пирдоп

            България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, „Аурубис България“ АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

Адрес:            гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

Телефон:       + 359 886 131 999

Имейл:           d.temelkova(at)aurubis.com

 

III.

Събиране и обработване на личните данни на кандидатстващи за дарение/ спонсорство

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

Необходими лични данни, които се събират директно от кандидата, в писмена и/ или устна форма, при подаване на молба за дарение/ спонсорство:

 • Имена;
 • Адрес;
 • Тел. номер (стационарен и/или мобилен);
 • Имейл адрес;
 • Дата на раждане;
 • ЕГН;
 • No на лична карта.

 

Необходими лични данни, които се набират директно от кандидата/ субекта, в писмена форма:

 • Справка за актуална банкова сметка (след одобрение на молбата)

 

Допълнителни лични данни, които могат да бъдат изискани от „Аурубис България“ АД:

 • Епикризи;
 • Медицински становища;
 • Фактури за закупени стоки и/ или услуги.

 

Видеозаснемане – на територията на компанията има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели; на входовете на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово измерване на телесна температура с цел превенция от разпространение на пандемични/ епидемични заболявания.

 

Обработването на данните по т.III (1- 4) служи за следните цели:

·         Социална отговорност – включително, но неограничаващо се до разглеждане и оценяване на молби за дарение или спонсорство, както и сключването на договори при одобрение, защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето;

·         Оперативен управление - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на спонсорската програма на дружеството, одити и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България да управлява своите материални и финансови ресурси, да поддържа писмена и/ или устна комуникация с дарените, както и да управлява ефективно своя бюджет;

·         Съответствие с нормативни изисквания - включително, но неограничаващо се до обработване на лични данни, в съответствие с нормативни изисквания (напр. данъчно, социално, здравно, търговско и др. приложимо законодателство). Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на Аурубис България, на приложими правни задължения.

 

При одобрение и сключване на договор за дарение/ спонсорство, личните данни се съхраняват за срок до 6 години от датата на сключване на договора.

При отхвърляне на молбата за дарение/ спонсорство, личните данни се съхраняват за срок до 1 година от решението за отказ.

 

Изображенията и показателите от камерите за измерване на телесна температура, се обработват за период до 2  седмици.

 

Кандидатстващите за дарение/ спонсортства предоставят личните си данни доброволно. Ако не предоставят личните си данни, дружеството няма да може да разгледа, оцени и изготви договор за дарение, защото няма да е в състояние да изпълни свои легитимни интереси и/ или правни задължения .

 

Основанията за обработване на данните по точка III (1-4) са базирани на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, както и на Член 6, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, във връзка с Член 9, параграф 2, точка и) от Регламент (ЕС) 679/ 2016.

 

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

В случаи, различни от споменатите в т. III, се събират и обработват лични данни, само ако са предоставени доброволно, като:

·         В случаите, когато други компании от Групата Аурубис, ни предоставят горепосочените данни за горепосочените цели, особено ако сте се свързали с тях по въпрос, който е от нашата компетенция и/ или сфера на дейност.

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за правни консултанти, медицински консултанти и други . Тези обработващи работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкциите на дружеството.

 

В случай, че се свържете с „Аурубис България“ АД по въпрос, който касае и/ или е от компетентността на друга фирма от  Групата Аурубис, ние ще предоставим Вашите данни на тази компания.

 

Ако сте влизали в помещенията на дружеството и в последствие ни информирате, че сте заразени, с цел предотвратяване на разпространението на пандемична/ епидемична болест, тази информация се разкрива на служители на  „Аурубис България“ АД и на служители на контрагенти, които са контактували с вас и съответно може да са били заразени.

 

Извън тези три обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато кандидатстващия за дарение/ спонсорства е дал съгласие данните му да бъдат предоставени.

 

VI.

Права на кандидатстващия за дарение/ спонсорство, като „Субект на данни“

 

·         Право да оттегли даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, „Аурубис България“ АД не може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на съгласие.

 • Право да поиска потвърждение за обработване на лични данни, и ако това е така, да изиска информация, относно съхранението и обработването на лични данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, може да поиска информация, относно целите на обработване; категориите личните данни; категориите получатели, на които данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да се изиска коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да се възрази срещу такова обработване; информация за източника, от който дружеството е получило личните данни, когато не са предоставени от субекта; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съответната допълнителна информация.
 • Право да поиска незабавно коригиране или допълване на личните данни (член 16 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право да поиска изтриване на личните данни, които се съхраняват от „Аурубис България“ АД, ако обработването на тези данни не е необходимо:

1) За упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение;

3) В обществен интерес;

4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 • Право да поиска ограничаване обработката на личните данни, ако се оспорва точността им; ако обработването е незаконно;  ако дружеството не се нуждае повече от личните данни, но субектът отказва изтриването им, защото са му необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако субектът е възразил срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право на получаване на личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поиска прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

При упражняване правото на получаване на лични данни или на прехвърлянето им към друг Администратор, повече от един път в рамките на 24 месеца, „Аурубис България“ АД си запазва правото според гл. III, чл. 12 пар. 5, т. а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да изисква заплащане на административни разходи в размер 20 лв. на комплект хартиено копие и 20 лв. на брой електронен носител.

 

За да упражни правата си по горните точки, кандидатстващият за дарение/ спонсорства/ субектът на лични данни следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на лични данни, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

              Адрес:          гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:     + 359 886 131 999

              Имейл:         d.temelkova(at)aurubis.com

 

Кандидатстващият за дарение/ спонсорство/ субектът на лични данни има право, съгласно чл. 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:            гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

        Факс:            02 9153525

        Имейл:         kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

Кандидатстващият за дарение/ спонсорство/ субектът на лични данни има право да подаде жалба и в централата на Групата Аурубис, като изпрати имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

VII.

Право на възразяване

 

Ако лични данни се обработват на основание на легитимен интерес на дружеството, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, кандидатстващият за дарение/ спонсорство/ субектът на лични данни има правото, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, на основания, свързани с негова конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на тези данни. В този случай, дружеството ще прекрати обработването на личните данни, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред неговите интереси, права и свободи, или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Ако кандидатстващият за дарение/ спонсорство/ субектът на лични данни иска да се възползвате от правото си на възразяване, достатъчно е да изпратите имейл на d.temelkova(at)aurubis.com

Кандидати за работа

I.

Администратор

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е „Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

 

„Аурубис България“ АД

            Промишлена зона

            2070 Пирдоп

            България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, „Аурубис България“ АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

              Адрес:          гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:     + 359 886 131 999

              Имейл:         d.temelkova(at)aurubis.com

 

III.

Събиране и обработване на лични данни на кандидати за работа/ стаж в „Аурубис България“ АД

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Необходими лични данни, които се набират директно от субекта, в писмена и/ или устна форма, преди встъпване в трудови или други гражданскоправни взаимоотношения:

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, личен тел. номер, личен имейл адрес, дата на раждане, ЕГН, ЛК номер, снимка, семейно положение;
 • Друга информация: В съответствие с политиките на дружеството за превенция конфликт на интереси, се набират имена и позиция на членове на семейство, като за членове на семейство се считат съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права и по съребрена линия - до втора степен включително, както и родство по сватовство – до втора степен включително;
 • Автобиографии, резюмета, кандидатури, референции, оферти.

 

Необходими данни, които се генерират от компанията в писмена или устна форма:

 • Информация за представянето по време на интервюта, резултати от изпити и тестове, очаквано ниво на заплащане, проверка на референции и други.

 

При посещение във фирмата, като част от мерките за сигурност и безопасност, се извършва прочитане и трансфер на данните от документ за самоличност, чрез четец, в софтуер за контрол на достъпа или данните се въвеждат ръчно в системата. Събираме и обработваме следните данни:

 • Имена;
 • ЕГН;
 • Снимка.

 

Видеозаснемане – на територията на компанията има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели; на входовете на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово измерване на телесна температура с цел превенция от разпространение на пандемични/ епидемични заболявания.

 

 

Обработването на данните по т.III (1-3) служи за следните цели:

·         Управление на персонала - включително, но неограничаващо се до обичайните бизнес практики, свързани с планиране, подбор и наемане на персонал, включително практиканти и стажанти; планиране на заместници. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България, свързани с необходимостта да развива бизнеса си по устойчив начин и да повишава своята ефективност, както и с нуждата да осигури спазването на приложимите законови и вътрешни изисквания.

·         Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрол на достъпа, извършване на видеонаблюдение,  осигуряване на сигурността на помещенията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби, конфликт на интереси и проверки, защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу възможни рискове.

 

Лични данни, предоставени по точка III (1 и 2), се обработват за срок до 6 месеца. Или се обработват за срок до 1 г., ако е дадено изрично съгласие.

Данните, въведени в системата за контрол на достъпа се обработват за период до 3 години.

Изображенията от видеозаснемането се обработват за период до 2 месеца, в съответствие със Закон за частната охранителна дейност. Изображенията от видеозаснемането на площадки, съгласно Закон за управление на отпадъци, се обработват за период до 1 година.

 

Изображенията и показателите от камерите за измерване на телесна температура, се обработват за период до 2 седмици.

 

Кандидатите за работа предоставят личните си данни доброволно. Ако не предоставят личните си данни, дружеството няма да може да изпълни процедурата по подбор и да предприеме стъпки за сключване на трудов договор или други гражданскоправни взаимоотношения.

 

Основанията за обработване на данните по точка III (1-3) са базирани на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, както и на Член 6, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, във връзка с Член 9, параграф 2, точка и) от Регламент (ЕС) 679/ 2016.

 

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

В случаи, различни от споменатите в т. III, се събират и обработват лични данни, само ако са предоставени доброволно, като:

1.

Писмено заявено желание от страна на кандидата за работа/ субекта за съхранение и обработване на личните данни за период  до 1 година.

 

Обработването служи за следните цели:

 • Управление на персонала - включително, но неограничаващи се до обичайните бизнес практики, свързани с планиране, подбор и наемане на персонал, включително практиканти и стажанти.

 

Обработването на лични данни за тези цели се основава на съгласието на кандидата за работа/ субекта на лични данни, което е изразено недвусмислено, чрез доброволно предоставяне на документи и информация, необходими за  целите на конкретния случай. Кандидатът за работа/ субектът на лични данни може да оттегли съгласието си по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието.

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за охранителната компания, фирми, предоставящи услуги в областта на подбор на персонал и други. Тези обработващи работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкциите на дружеството.

 

Горепосочените данни, за горепосочените цели, ще бъдат предоставяни на други компании от Групата само в необходимия, за целите на обработването, обем.

 

Ако сте влизали в помещенията на дружеството и в последствие ни информирате, че сте заразени, с цел предотвратяване на разпространението на пандемична/ епидемична болест, тази информация се разкрива на служители на  „Аурубис България“ АД и на служители на контрагенти, които са контактували с вас и съответно може да са били заразени.

 

Извън тези три обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато канидатът за работа/ субектът на лични данни е дал съгласие данните да бъдат предоставяни.

 

VI.

Права на кандидата за работа като „Субект на данни“

 

·         Право да оттегли даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, „Аурубис България“ АД не може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на съгласие, и по-специално кандидатът за работа ще попречи на възможността дружеството да преразгледа и оцени заявлението му за работа/ стаж, ако има нови свободни работни места, които съответстват на неговия профил в рамките на 6 (шест) месеца след кандидатстването му.

 • Право да поиска потвърждение за обработване на лични данни, и ако това е така, да изиска информация, относно съхранението и обработването на лични данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, може да поиска информация, относно целите на обработване; категориите личните данни; категориите получатели, на които данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да се изиска коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да се възрази срещу такова обработване; информация за източника, от който дружеството е получило личните данни, когато не са предоставени от субекта; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съответната допълнителна информация.
 • Право да поиска незабавно коригиране или допълване на личните данни (член 16 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право да поиска изтриване на личните данни, които се съхраняват от „Аурубис България“ АД, ако обработването на тези данни не е необходимо:

1) За упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение;

3) В обществен интерес;

4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 • Право да поиска ограничаване обработката на личните данни, ако се оспорва точността им; ако обработването е незаконно;  ако дружеството не се нуждае повече от личните данни, но субектът отказва изтриването им, защото са му необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако субектът е възразил срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право на получаване на личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поиска прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

При упражняване правото на получаване на лични данни или на прехвърлянето им към друг Администратор, повече от един път в рамките на 24 месеца, „Аурубис България“ АД си запазва правото според гл. III, чл. 12 пар. 5, т. а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да изисква заплащане на административни разходи в размер 20 лв. на комплект хартиено копие и 20 лв. на брой електронен носител.

 

За да упражни правата си по горните точки, кандидатът за работа/ субектът на лични данни следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на лични данни, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

              Адрес:          гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:     + 359 886 131 999

              Имейл:         d.temelkova(at)aurubis.com

 

Кандидатът за работа/ субектът на лични данни има право, съгласно чл. 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:            гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

        Факс:            02 9153525

        Имейл:         kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

 

Кандидатът за работа/ субектът на данни има право да подадете жалба и в централата на Групата Аурубис, като изпратите имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

VII.

Право на възразяване

 

Ако лични данни се обработват на основание на легитимен интерес на дружеството, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, кандидатът за работа/ субектът на лични данни има правото, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, на основания, свързани с негова конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на тези данни. В този случай, дружеството ще прекрати обработването на личните данни, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред неговите интереси, права и свободи, или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ако кандидатът за работа/ субектът на лични данни иска да се възползвате от правото си на възразяване, достатъчно е да изпратите имейл на d.temelkova(at)aurubis.com

Служители

I.

Администратор

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е „Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

 

„Аурубис България“ АД

            Промишлена зона

            2070 Пирдоп

            България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, „Аурубис България“ АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

              Адрес:          гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:     + 359 886 131 999

              Имейл:         d.temelkova@aurubis.com

 

III.

Събиране и обработване на личните данни на работници и служители на „Аурубис България“ АД

1.

Необходими лични данни, които се набират директно от работника/ служителя (субекта), в писмена и/ или устна форма преди встъпване в трудови или други гражданскоправни взаимоотношения:

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, личен тел. номер, личен имейл адрес, дата на раждане, ЕГН, ЛК номер, снимка, семейно положение;
 • Друга информация: В съответствие с политиките на дружеството за превенция конфликт на интереси, се набират имена и позиция на членове на семейство, като за членове на семейство се считат съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права и по съребрена линия - до втора степен включително, както и родство по сватовство – до втора степен включително;
 • Автобиографии, резюмета, кандидатури, референции, оферти.

 

2.

Необходими лични данни, които се набират директно от работника/ служителя (субекта), в писмена форма, при встъпване и по време на трудовите взаимоотношения:

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, дата на раждане, ЕГН, ЛК номер, снимка, семейно положение;
 • Финансови данни: банкови детайли, данъчна информация.
 • Копия на дипломи, свидетелства за управление на МПС, свидетелства за квалификация, сертификати и др. документи, свързани с обучения, съгласно законовите изисквания и процедурите на „Аурубис България“ АД.
 • Друга информация: В съответствие с политиките на дружеството за превенция конфликт на интереси, се набират имена и позиция на членове на семейство, като за членове на семейство се считат съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права и по съребрена линия - до втора степен включително, както и родство по сватовство – до втора степен включително;

                   

 • Чувствителни лични данни - здравословни данни, свидетелства за съдимост за определени позиции.

 

3.

Необходими данни, които се генерират от „Аурубис България“ АД, в писмена или устна форма:

 • Информация относно възнаграждението, история на заетостта, професионално развитие, отпуск, болнични, информация за представянето (включително оценка на работата, вътрешни комуникация относно резултатите от работата и присъствието), служебен имейл адрес и други.

 

4.

Необходими лични данни, които се набират директно от работника/ служителя (субекта), в писмена или устна форма, получават се от трети страни (медицински прегледи, изследвания, консултации, документи за временна неработоспособност) или се генерират от Служба трудова медицина по време на трудовите взаимоотношения:

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, дата на раждане, ЕГН, телефон;
 • Фамилна обремененост - по отношение на социално значими заболявания;
 • Трудова дейност - професионален маршрут; трудоустрояване;
 • Здравен статус - прекарани в миналото заболявания; хронични заболявания; вредни навици; резултати от медицински прегледи, изследвания, консултации; инвалидизация; трудови злополуки и данни за временна неработоспособност.

 

5.

Видеозаснемане:

 • на територията на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели.
 • на входовете на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово измерване на телесна температура с цел превенция от разпространение на пандемични/ епидемични заболявания.

 

Снимков материал:

 • на територията на „Аурубис България“ АД се извършва заснемане на работници/ служители, предназначено за доказване на нарушения.

 

6.

Необходими лични данни, които се набират директно от работника/ служителя (субекта), в писмена или устна форма, получават се от трети страни (медицински прегледи, изследвания, консултации, документи за временна неработоспособност) или се генерират от Служба трудова медицина по време на пандемични периоди, в случай че служителят има симптоми или директен контакт със заразено лице:

 • Идентификационни данни: имена, адрес, тел. номер, позиция;
 • Данни за пътувания – посетена локация ( по бизнес или лични причини) през последните 14 дни;
 • Контакти в семейството: имена
 • Контакти в Аурубис България АД: имена, позиции, компания;
 • Записи за специфични пандемични симптоми;
 • Резултати от специфични пандемични тестове;
 • Телесна температура.

7.

Необходими лични данни, които се набират директно от работника/ служителя (субекта) по негово желание, в писмена форма, получават се от трети страни (медицински прегледи, изследвания, консултации, документи за временна неработоспособност) или се генерират от Служба трудова медицина по време на пандемични периоди, в случай че работодателят извършва оценка на въздействието и необходимост от противоепидемични мерки:

 • Копие на ваксинационен паспорт;

 

Обработването на данните по т. III (1-6) служи за следните цели:

 • Управление на взаимоотношенията на работника/ служителя с Дружеството – включително, но неограничаващи се до дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения и изготвяне на документи в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др.); администриране на заплати, бонуси, отпуски, социални придобивки, командировки и др. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание изпълнение на договорните задължение на Аурубис България към работника/ служителя;
 • Управление на персонала - включително, но неограничаващо се до обичайните бизнес практики, свързани с планиране, набиране и наеманена персонал; управление и подобряване на ефективността на работната сила, програми за възнаграждения и обезщетения; управление на представянето, обучение и развитие; планиране на заместници; контрол върху спазването на законови и договорни задължения, както и на задълженията, произтичащи от вътрешни политики и процедури; вътрешно отчитане; провеждане на дисциплинарни производства; разследване на инциденти и трудови злополуки; защита на правата и интересите на дружеството в рамките на различни административни и съдебни процедури. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България, свързани с необходимостта да развива бизнеса си по устойчив начин и да повишава своята и на служителите си ефективност, както и с нуждата да осигури спазването от служителите на приложимите спрямо тях законови, договорни или вътрешни изисквания.
 • Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрол на достъпа, извършване на видеонаблюдение; осигуряване на сигурността и запазване на здравето на служителите, сигурността на помещенията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби, конфликт на интереси и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и здравето на служителите си, срещу възможни рискове.
 • Оперативно управление - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на бизнес дейностите на компанията, например: кореспонденция и работа с бизнес партньори, поддържане, наблюдение на използването и идентификация във вътрешни мрежи и информационни системи; отчитане на бизнес пътувания и разходи; управление на здравословни и безопасни условия на труд; защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето; изготвяне на пълномощни; администриране на застрахователни искове; предоставяне за ползване на служебни автомобили; подготовка на служебни командировки; пътувания и резервации и други. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България да управлява своите материални ресурси и работна сила, включително да осигури мрежова и информационна сигурност в своята организация, както и да управлява ефективно своя бюджет.
 • Съответствие с нормативни изисквания и уреждане на правни спорове - включително, но неограничаващо се до обработване на лични данни, в съответствие с нормативни изисквания (напр. данъчно, социално, здравно, трудово и др. приложимо законодателство). Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на Аурубис България на приложими правни задължения.

 

Личните данни се съхраняват за период до 11 (единадесет) години след приключване на договорните отношения на работника/ служителя (субекта) с Аурубис България“ АД, какъвто е срокът на абсолютната давност за данъчни задължения, освен ако в рамките на този срок те са станали необходими за установяването, упражняването или защитата по евентуални правни претенции или административни производства срещу „Аурубис България“ АД. В този случай личните данни се съхраняват до окончателното приключване на съответната процедура.

 

Данните, въведени в системата за контрол на достъпа се обработват за период до 3 години от прекратяване на трудовото правоотношение.

 

Разплащателните ведомости и здравните досиета се съхраняват за период до 50 години след прекратяване на трудовото правоотношение на работника/ служителя.

 

Изображенията от видеозаснемането се обработват за период до 2 месеца, в съответствие със Закон за частната охранителна дейност. Изображенията от видеозаснемането на площадки, съгласно Закон за управление на отпадъци, се обработват за период до 1 година.

Снимковите материали на работници/ служители, се обработват за период до 5 год. от извършване на нарушение, освен ако в рамките на този срок те са станали необходими за установяването, упражняването или защитата по евентуални правни претенции или административни производства срещу „Аурубис България“ АД. В този случай се обработват до окончателното приключване на съответната процедура.

Лични данни, които се обработват при инциденти или трудови злополуки, се съхраняват за период до 5 г. след настъпване на събитието.

 

Здравни досиета за целите на предотвратяване на пандемии/ епидемии се обработва за период до 2 месеца, след окончателното обявяване на края на пандемията/ епидемията.

 

Изображенията и показателите от камерите за измерване на телесна температура, се обработват за период до 2 седмици.

 

Работниците и служителите на „Аурубис България“ АД предоставят личните си данни доброволно. Ако не ги предоставят, за „Аурубис България“ АД е невъзможно да сключи договор с работника/ служителя и не е в състояние да изпълнява задълженията си по такъв договор, или няма да може да изпълнява задълженията си към обществения интерес в областта на общественото здраве, като защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето, или работника/ служителя няма да има възможност да се възползва от определени социални придобивки/ да участва в определени процеси и проекти в дружеството.

 

Основанията за обработване на данните по точка III, (1- 6) са базирани на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, както и на Член 6, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, във връзка с Член 9, параграф 2, точка з) от Регламент (ЕС) 679/ 2016.

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

В случаи, различни от изброените в т. III, се събират и обработват лични данни, само ако са предоставени доброволно от работника/ служителя (субекта), като:

 

1.

Лични данни, които се набират и обработват след писмено заявено желание от страна на работника/ служителя (субекта)

 • Данни за семейно положение – наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца до 18 години
 • Идентификационни данни за членове на семейството: имена, личен адрес, дата на раждане, ЕГН, телефон;
 • Данни за синдикална принадлежност.

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 • Социална отговорност – включително, но неограничаващи се до дарение, спонсорство, допълнителни придобивки за работници и служители, и членовете на техните семейства, адресиране на въпроси за трудовите взаимоотношения и здравноосигурителни искове;
 • Данни за синдикалната принадлежност на работника/ служителя (субекта) са необходими с цел ползване на по-благоприятните условия за трудовоправни придобивки, договорени в Колективния трудов договор /КТД/, удържане от заплатата на членски внос, погасителни вноски за ВСК и др.;

 

Ако работникът/ служителят (субектът) предостави на „Аурубис България“ АД, лични данни на членове на семейство, негово задължение е да:

 • предостави цялата информация, необходима за законосъобразното разкриване на личните им данни на „Аурубис България“ АД и целите, за които са предоставени; и
 • получи съгласието им за такова предоставяне на личните им данни и последващото им обработване от страна на „Аурубис България“ АД, ако такова съгласие е необходимо.

 

Обработването на тези лични данни се основава на съгласието на работника/ служителя, което е изразено недвусмислено, чрез доброволно предоставяне на документи и информация, необходими за  целите на конкретния случай. Работникът/ Служителят (субектът) може да оттегли съгласието си по всяко време, чрез изпращане на имейл до Длъжностно лице по защита на лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието.

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за охранителната компания, застрахователни дружества, мобилни оператори, туристически агенции, транспортни фирми, пенсионно осигурителни компании, правни консултанти и други трети страни, с които „Аурубис България“ АД има сключени договори за предоставяне на обучение, медицински, счетоводни и други услуги. Тези обработващи работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкциите на дружеството.

 

Горепосочените данни, за горепосочените цели, ще бъдат предоставени на други компании от Групата само в необходимия, за целите на обработването, обем. Основанието за обработване на лични данни от други компании от Групата Аурубис е базирано на легитимен интерес – унифициране и стандартизиране на процесите на ниво корпоративна група.

 

Информацията за потвърдени случаи на заболели от служителите, описана в точка III, подточка 6, ще бъде разкривана само, когато е необходимо да се прецени дали други служители на Аурубис България АД или служители на контрагенти са били в контакт със заразеното лице и съответно също са заразени.

 

Извън тези три обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато работникът/ служителят (субектът) е дал съгласие данните му да бъдат предоставени.

 

VI.

Права на работника/ служителя като „Субект на данни“

 

 • Право да оттегли даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, „Аурубис България“ АД не може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на съгласие.
 • Право да поиска потвърждение за обработване на лични данни, и ако това е така, да изиска информация, относно съхранението и обработването на лични данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, може да поиска информация, относно целите на обработване; категориите личните данни; категориите получатели, на които данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да се изиска коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да се възрази срещу такова обработване; информация за източника, от който дружеството е получило личните данни, когато не са предоставени от субекта; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съответната допълнителна информация.
 • Право да поиска незабавно коригиране или допълване на личните данни (член 16 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право да поиска изтриване на личните данни, които се съхраняват от „Аурубис България“ АД, ако обработването на тези данни не е необходимо:

1) За упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение;

3) В обществен интерес;

4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 • Право да поиска ограничаване обработката на личните данни, ако се оспорва точността им; ако обработването е незаконно;  ако дружеството не се нуждае повече от личните данни, но субектът отказва изтриването им, защото са му необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако субектът е възразил срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право на получаване на личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поиска прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

При упражняване правото на получаване на лични данни или на прехвърлянето им към друг Администратор, повече от един път в рамките на 24 месеца, „Аурубис България“ АД си запазва правото според гл. III, чл. 12 пар. 5, т. а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да изисква заплащане на административни разходи в размер 20 лв. на комплект хартиено копие и 20 лв. на брой електронен носител.

 

За да упражни правата си по горните точки, работникът/ служителят (субектът) на данни следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на лични данни, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

Адрес:             гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

Телефон:       + 359 886 131 999

Имейл:           d.temelkova@aurubis.com

 

Работникът/ Служителят (субектът) на данни има право, съгласно чл. 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:            гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Факс:              02 9153525

Имейл:           kzld@cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

Работникът/ Служителят (субектът)  на данни има право да подаде жалба и в централата на Групата Аурубис, като изпрати имейл на dataprotection@aurubis.com.

 

VII.

Право на възразяване

 

Ако лични данни се обработват на основание на легитимен интерес на дружеството, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, работникът/ служителят (субектът) има право, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, на основания, свързани с негова конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на тези данни. В този случай, „Аурубис България“ АД ще прекрати обработването на личните данни, освен ако не съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред неговите интереси, права и свободи, или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Ако работникът/ служителят (субектът) иска да се възползва от правото си на възразяване, е достатъчно да изпрати имейл на d.temelkova@aurubis.com

Служители на външни фирми

I.

Администратор

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е „Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

 

„Аурубис България“ АД

            Промишлена зона

            2070 Пирдоп

            България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, „Аурубис България“ АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

              Адрес:          гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:     + 359 886 131 999

              Имейл:         d.temelkova(at)aurubis.com

 

III.

Събиране и обработване на личните данни на работници и служители на „Аурубис България“ АД

1.

Необходими лични данни, които се набират директно от работника/ служителя (субекта), в писмена и/ или устна форма преди встъпване в трудови или други гражданскоправни взаимоотношения:

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, личен тел. номер, личен имейл адрес, дата на раждане, ЕГН, ЛК номер, снимка, семейно положение;
 • Друга информация: В съответствие с политиките на дружеството за превенция конфликт на интереси, се набират имена и позиция на членове на семейство, като за членове на семейство се считат съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права и по съребрена линия - до втора степен включително, както и родство по сватовство – до втора степен включително;
 • Автобиографии, резюмета, кандидатури, референции, оферти.

 

2.

Необходими лични данни, които се набират директно от работника/ служителя (субекта), в писмена форма, при встъпване и по време на трудовите взаимоотношения:

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, дата на раждане, ЕГН, ЛК номер, снимка, семейно положение;
 • Финансови данни: банкови детайли, данъчна информация.
 • Копия на дипломи, свидетелства за управление на МПС, свидетелства за квалификация, сертификати и др. документи, свързани с обучения, съгласно законовите изисквания и процедурите на „Аурубис България“ АД.
 • Друга информация: В съответствие с политиките на дружеството за превенция конфликт на интереси, се набират имена и позиция на членове на семейство, като за членове на семейство се считат съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права и по съребрена линия - до втора степен включително, както и родство по сватовство – до втора степен включително;
 • Чувствителни лични данни - здравословни данни, свидетелства за съдимост за определени позиции.

 

3.

Необходими данни, които се генерират от „Аурубис България“ АД, в писмена или устна форма:

 • Информация относно възнаграждението, история на заетостта, професионално развитие, отпуск, болнични, информация за представянето (включително оценка на работата, вътрешни комуникация относно резултатите от работата и присъствието), други.

 

4.

Необходими лични данни, които се набират директно от работника/ служителя (субекта), в писмена или устна форма, получават се от трети страни (медицински прегледи, изследвания, консултации, документи за временна неработоспособност) или се генерират от Служба трудова медицина по време на трудовите взаимоотношения:

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, дата на раждане, ЕГН, телефон;
 • Фамилна обремененост - по отношение на социално значими заболявания;
 • Трудова дейност - професионален маршрут; трудоустрояване;
 • Здравен статус - прекарани в миналото заболявания; хронични заболявания; вредни навици; резултати от медицински прегледи, изследвания, консултации; инвалидизация; трудови злополуки и данни за временна неработоспособност.

 

5.

Видеозаснемане:

·         на територията на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели.

·         на входовете на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово измерване на телесна температура с цел превенция от разпространение на пандемични/ епидемични заболявания.

 

Снимков материал:

·         на територията на „Аурубис България“ АД се извършва заснемане на работници/ служители, предназначено за доказване на нарушения.

 

6.

Необходими лични данни, които се набират директно от работника/ служителя (субекта), в писмена или устна форма, получават се от трети страни (медицински прегледи, изследвания, консултации, документи за временна неработоспособност) или се генерират от Служба трудова медицина по време на пандемични периоди, в случай че служителят има симптоми или директен контакт със заразено лице:

·         Идентификационни данни: имена, адрес, тел. номер, позиция;

·         Данни за пътувания – посетена локация ( по бизнес или лични причини) през последните 14 дни;

·         Кантакти в семейството: имена

·         Контакти в Аурубис България АД: имена, позиции, компания;

·         Записи за специфични пандемични симптоми;

·         Резултати от специфични пандемични тестове;

·         Телесна температура.

 

 

Обработването на данните по т. III (1-6) служи за следните цели:

·         Управление на взаимоотношенията на работника/ служителя с Дружеството – включително, но неограничаващи се до дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения и изготвяне на документи в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др.); администриране на заплати, бонуси, отпуски, социални придобивки, командировки и др. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание изпълнение на договорните задължение на Аурубис България към работника/ служителя;

·         Управление на персонала - включително, но неограничаващо се до обичайните бизнес практики, свързани с планиране, набиране и наеманена персонал; управление и подобряване на ефективността на работната сила, програми за възнаграждения и обезщетения; управление на представянето, обучение и развитие; планиране на заместници; контрол върху спазването на законови и договорни задължения, както и на задълженията, произтичащи от вътрешни политики и процедури; вътрешно отчитане; провеждане на дисциплинарни производства; разследване на инциденти и трудови злополуки; защита на правата и интересите на дружеството в рамките на различни административни и съдебни процедури. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България, свързани с необходимостта да развива бизнеса си по устойчив начин и да повишава своята и на служителите си ефективност, както и с нуждата да осигури спазването от служителите на приложимите спрямо тях законови, договорни или вътрешни изисквания.

·         Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрол на достъпа, извършване на видеонаблюдение; осигуряване на сигурността на помещенията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби, конфликт на интереси и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу възможни рискове.

·         Оперативно управление - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на бизнес дейностите на компанията, например: поддържане и наблюдение на използването на вътрешни мрежи и информационни системи; отчитане на бизнес пътувания и разходи; управление на здравословни и безопасни условия на труд; защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето; изготвяне на пълномощни; администриране на застрахователни искове; предоставяне за ползване на служебни автомобили; подготовка на служебни командировки; пътувания и резервации и други. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България да управлява своите материални ресурси и работна сила, включително да осигури мрежова и информационна сигурност в своята организация, както и да управлява ефективно своя бюджет.

·         Съответствие с нормативни изисквания и уреждане на правни спорове - включително, но неограничаващо се до обработване на лични данни, в съответствие с нормативни изисквания (напр. данъчно, социално, здравно, трудово и др. приложимо законодателство). Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на Аурубис България на приложими правни задължения.

 

Личните данни се съхраняват за период до 11 (единадесет) години след приключване на договорните отношения на работника/ служителя (субекта) с Аурубис България“ АД, какъвто е срокът на абсолютната давност за данъчни задължения, освен ако в рамките на този срок те са станали необходими за установяването, упражняването или защитата по евентуални правни претенции или административни производства срещу „Аурубис България“ АД. В този случай личните данни се съхраняват до окончателното приключване на съответната процедура.

 

Данните, въведени в системата за контрол на достъпа се обработват за период до 3 години от прекратяване на трудовото правоотношение.

 

Разплащателните ведомости и здравните досиета се съхраняват за период до 50 години след прекратяване на трудовото правоотношение на работника/ служителя.

 

Изображенията от видеозаснемането се обработват за период до 2 месеца, в съответствие със Закон за частната охранителна дейност. Изображенията от видеозаснемането на площадки, съгласно Закон за управление на отпадъци, се обработват за период до 1 година.

Снимковите материали на работници/ служители, се обработват за период до 5 год. от извършване на нарушение, освен ако в рамките на този срок те са станали необходими за установяването, упражняването или защитата по евентуални правни претенции или административни производства срещу „Аурубис България“ АД. В този случай се обработват до окончателното приключване на съответната процедура.

Лични данни, които се обработват при инциденти или трудови злополуки, се съхраняват за период до 5 г. след настъпване на събитието.

 

Здравни досиета за целите на предотвратяване на пандемии/ епидемии се обработва за период до 2 месеца, след окончателното обявяване на края на пандемията/ епидемията.

 

Изображенията и показателите от камерите за измерване на телесна температура, се обработват за период до 2 седмици.

 

Работниците и служителите на „Аурубис България“ АД предоставят личните си данни доброволно. Ако не ги предоставят, за „Аурубис България“ АД е невъзможно да сключи договор с работника/ служителя и не е в състояние да изпълнява задълженията си по такъв договор, или няма да може да изпълнява задълженията си към обществения интерес в областта на общественото здраве, като защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето, или работника/ служителя няма да има възможност да се възползва от определени социални придобивки/ да участва в определени процеси и проекти в дружеството.

 

Основанията за обработване на данните по точка III, (1- 6) са базирани на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, както и на Член 6, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, във връзка с Член 9, параграф 2, точка з) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, Член 9, параграф 2, точка и) от Регламент (Е) 679/ 2016.

 

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

В случаи, различни от изброените в т. III, се събират и обработват лични данни, само ако са предоставени доброволно от работника/ служителя (субекта), като:

 

1.

Лични данни, които се набират и обработват след писмено заявено желание от страна на работника/ служителя (субекта)

·         Данни за семейно положение – наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца до 18 години

 • Идентификационни данни за членове на семейството: имена, личен адрес, дата на раждане, ЕГН, телефон;
 • Данни за синдикална принадлежност.

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 • Социална отговорност – включително, но неограничаващи се до дарение, спонсорство, допълнителни придобивки за работници и служители, и членовете на техните семейства, адресиране на въпроси за трудовите взаимоотношения и здравноосигурителни искове;
 • Данни за синдикалната принадлежност на работника/ служителя (субекта) са необходими с цел ползване на по-благоприятните условия за трудовоправни придобивки, договорени в Колективния трудов договор /КТД/, удържане от заплатата на членски внос, погасителни вноски за ВСК и др.;

 

Ако работникът/ служителят (субектът) предостави на „Аурубис България“ АД, лични данни на членове на семейство, негово задължение е да:

 • предостави цялата информация, необходима за законосъобразното разкриване на личните им данни на „Аурубис България“ АД и целите, за които са предоставени; и
 • получи съгласието им за такова предоставяне на личните им данни и последващото им обработване от страна на „Аурубис България“ АД, ако такова съгласие е необходимо.

 

Обработването на тези лични данни се основава на съгласието на работника/ служителя, което е изразено недвусмислено, чрез доброволно предоставяне на документи и информация, необходими за  целите на конкретния случай. Работникът/ Служителят (субектът) може да оттегли съгласието си по всяко време, чрез изпращане на имейл до Длъжностно лице по защита на лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието.

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за охранителната компания, застрахователни дружества, мобилни оператори, туристически агенции, транспортни фирми, пенсионно осигурителни компании, правни консултанти и други трети страни, с които „Аурубис България“ АД има сключени договори за предоставяне на обучение, медицински, счетоводни и други услуги. Тези обработващи работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкциите на дружеството.

 

Горепосочените данни, за горепосочените цели, ще бъдат предоставени на други компании от Групата само в необходимия, за целите на обработването, обем. Основанието за обработване на лични данни от други компании от Групата Аурубис е базирано на легитимен интерес – унифициране и стандартизиране на процесите на ниво корпоративна група.

 

Информацията за потвърдени случаи на заболели от служителите, описана в точка III, подточка 6, ще бъде разкривана само, когато е необходимо да се прецени дали други служители на Аурубис България АД или служители на контрагенти са били в контакт със заразеното лице и съответно също са заразени.

 

Извън тези три обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато работникът/ служителят (субектът) е дал съгласие данните му да бъдат предоставени.

 

VI.

Права на работника/ служителя като „Субект на данни“

 

·         Право да оттегли даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, „Аурубис България“ АД не може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на съгласие.

 • Право да поиска потвърждение за обработване на лични данни, и ако това е така, да изиска информация, относно съхранението и обработването на лични данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, може да поиска информация, относно целите на обработване; категориите личните данни; категориите получатели, на които данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да се изиска коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да се възрази срещу такова обработване; информация за източника, от който дружеството е получило личните данни, когато не са предоставени от субекта; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съответната допълнителна информация.
 • Право да поиска незабавно коригиране или допълване на личните данни (член 16 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право да поиска изтриване на личните данни, които се съхраняват от „Аурубис България“ АД, ако обработването на тези данни не е необходимо:

1) За упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение;

3) В обществен интерес;

4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 • Право да поиска ограничаване обработката на личните данни, ако се оспорва точността им; ако обработването е незаконно;  ако дружеството не се нуждае повече от личните данни, но субектът отказва изтриването им, защото са му необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако субектът е възразил срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право на получаване на личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поиска прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

При упражняване правото на получаване на лични данни или на прехвърлянето им към друг Администратор, повече от един път в рамките на 24 месеца, „Аурубис България“ АД си запазва правото според гл. III, чл. 12 пар. 5, т. а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да изисква заплащане на административни разходи в размер 20 лв. на комплект хартиено копие и 20 лв. на брой електронен носител.

 

За да упражни правата си по горните точки, работникът/ служителят (субектът) на данни следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на лични данни, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

Адрес:             гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

Телефон:       + 359 886 131 999

Имейл:           d.temelkova(at)aurubis.com

 

Работникът/ Служителят (субектът) на данни има право, съгласно чл. 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:            гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Факс:              02 9153525

Имейл:           kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

Работникът/ Служителят (субектът)  на данни има право да подаде жалба и в централата на Групата Аурубис, като изпрати имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

VII.

Право на възразяване

 

Ако лични данни се обработват на основание на легитимен интерес на дружеството, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, работникът/ служителят (субектът) има право, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, на основания, свързани с негова конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на тези данни. В този случай, „Аурубис България“ АД ще прекрати обработването на личните данни, освен ако не съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред неговите интереси, права и свободи, или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Ако работникът/ служителят (субектът) иска да се възползва от правото си на възразяване, е достатъчно да изпрати имейл на d.temelkova(at)aurubis.com

Водачи на товарни автомобили

I.

Администратор

 

За обработване на Вашите лични данни, Администратор е „Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

 

„Аурубис България“ АД

            Промишлена зона

            2070 Пирдоп

            България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, „Аурубис България“ АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

              Адрес:          гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:     + 359 886 131 999

              Имейл:         d.temelkova(at)aurubis.com

 

III.

Събиране и обработване на личните данни на водачи на товарни автомобили в „Аурубис България“ АД

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За водачи на товарни автомобили, влизащи на територията на „Аурубис България“ АД, се събират и обработват следните данни:

 •  Имена;
 • ЕГН;
 • No на лична карта или друг документ за самоличност;
 • Дата на раждане;
 • Снимка;
 • Тел. номер (мобилен);
 • Рег No на влекач и ремарке;
 • Копия от документи за квалификация, правоспособност и обучения, съгласно изискванията на международната ADR конвенция за превози на опасни товари.

 

Видеозаснемане – на територията на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели; на входовете на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово измерване на телесна температура с цел превенция от разпространение на пандемични/ епидемични заболявания.

 

Снимков материал - на територията на „Аурубис България“ АД се извършва заснемане на водачи на товарни автомобили, предназначено за доказване на нарушения.

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

·         Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрол на достъпа, извършване на видеонаблюдение,  осигуряване на сигурността на помещенията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу възможни рискове.

·         Оперативно управление - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на бизнес дейностите на компанията, например товаро – разтоварни дейности, комуникация, администриране на застрахователни искове, управление на здровословни и безопасни условия на труд и други, защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България да управлява своите материални и финансови ресурси, да поддържа бизнес отношения с партньорите си, както и да управлява ефективно своя бюджет и графици за експедиция;

·         Съответствие с нормативни изисквания и уреждане на правни спорове - включително, но неограничаващо се до международната ADR конвенция за превози на опасни товари, данъчно, митническо, здравно, търговско, и др. приложимо законодателство. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на Аурубис България, на приложими правни задължения.

 

Данните, въведени в системата за контрол на достъпа се обработват за период до 3 години.

Изображенията от видеозаснемането се обработват за период до 2 месеца, в съответствие със Закон за частната охранителна дейност. Изображенията от видеозаснемането на площадки, съгласно Закон за управление на отпадъци, се обработват за период до 1 година.

Снимковите материали на водачи на товарни автомобили, се обработват за период до 5 год. от извършване на нарушение, освен ако в рамките на този срок те са станали необходими за установяването, упражняването или защитата по евентуални правни претенции или административни производства срещу „Аурубис България“ АД. В този случай се обработват до окончателното приключване на съответната процедура.

Лични данни, които се обработват при инциденти или трудови злополуки, се съхраняват за период до 5 г. след настъпване на събитието.

 

Изображенията и показателите от камерите за измерване на телесна температура, се обработват за период до 2 седмици.

 

Водачите на товарни автомобили предоставят личните си данни доброволно. Ако не предоставят личните си данни, дружеството няма да може да ги допусне да извършват товаро-разтоварни дейности, защото няма да е в състояние да изпълни свои легитимни интереси и/ или правни задължения.

 

 

Основанията за обработване на данните по точка III (1-3)  са базирани на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, както и на Член 6, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, във връзка с Член 9, параграф 2, точка и) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, Член 9, параграф 2, точка й) от Регламент (Е) 679/ 2016.

 

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

1.

В случаи, когато други дружества от Групата Аурубис, предоставят горепосочените данни за горепосочените цели.

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за набиране и обработване на лични дани от охранителни фирми и други. Тези обработващи работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкциите на дружеството.

 

В случай, че се свържете с „Аурубис България“ АД по въпрос, който касае и/ или е от компетентността на друга фирма от  Групата Аурубис, ние ще предоставим Вашите данни на тази компания.

 

Ако сте влизали в помещенията на дружеството и в последствие ни информирате, че сте заразени, с цел предотвратяване на разпространението на пандемична/ епидемична болест, тази информация се разкрива на служители на  „Аурубис България“ АД и на служители на контрагенти, които са контактували с вас и съответно може да са били заразени.

 

Извън тези три обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато Вие сте дали съгласие данните Ви да бъдат предоставяни.

 

VI.

Права на водач на товарен автомобил като „Субект на данни“

 

·         Право да оттегли даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, „Аурубис България“ АД не може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на съгласие.

 • Право да поиска потвърждение за обработване на лични данни, и ако това е така, да изиска информация, относно съхранението и обработването на лични данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, може да поиска информация, относно целите на обработване; категориите личните данни; категориите получатели, на които данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да се изиска коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да се възрази срещу такова обработване; информация за източника, от който дружеството е получило личните данни, когато не са предоставени от субекта; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съответната допълнителна информация.
 • Право да поиска незабавно коригиране или допълване на личните данни (член 16 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право да поиска изтриване на личните данни, които се съхраняват от „Аурубис България“ АД, ако обработването на тези данни не е необходимо:

1) За упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение;

3) В обществен интерес;

4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 • Право да поиска ограничаване обработката на личните данни, ако се оспорва точността им; ако обработването е незаконно;  ако дружеството не се нуждае повече от личните данни, но субектът отказва изтриването им, защото са му необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако субектът е възразил срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право на получаване на личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поиска прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

При упражняване правото на получаване на лични данни или на прехвърлянето им към друг Администратор, повече от един път в рамките на 24 месеца, „Аурубис България“ АД си запазва правото според гл. III, чл. 12 пар. 5, т. а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да изисква заплащане на административни разходи в размер 20 лв. на комплект хартиено копие и 20 лв. на брой електронен носител.

 

За да упражни правата си по горните точки, водачът на товарен автомобил/ субектът на данни следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на лични данни, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

              Адрес:          гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:     + 359 886 131 999

              Имейл:         d.temelkova(at)aurubis.com

 

Водачът на товарен автомобил/ Субектът на данни има право, съгласно чл. 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

  Адрес:          гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

        Факс:            02 9153525

        Имейл:         kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

Водачът на товарен автомобил/ Субектът на данни има право да подадете жалба и в централата на Групата Аурубис, като изпратите имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

VII.

Право на възразяване

 

Ако лични данни се обработват на основание на легитимен интерес на дружеството, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, водачът на товарен автомобил/ субектът на данни има правото, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, на основания, свързани с негова конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на тези данни. В този случай, дружеството ще прекрати обработването на личните данни, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред неговите интереси, права и свободи, или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Ако водачът на товарен автомобил/ субектът иска да се възползвате от правото си на възразяване, достатъчно е да изпратите имейл на d.temelkova(at)aurubis.com

Акционери

I.

Администратор

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е„Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

 

„Аурубис България“ АД

            Промишлена зона

            2070 Пирдоп

            България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, „Аурубис България“ АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

              Адрес:          гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:     + 359 886 131 999

              Имейл:         d.temelkova(at)aurubis.com

 

III.

Събиране и обработване на личните данни на акционери на „Аурубис България“ АД

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

При посещение във фирмата, като част от мерките за сигурност и безопасност, се извършва прочитане и трансфер на данните от документ за самоличност, чрез четец, в софтуер за контрол на достъпа или данните се въвеждат ръчно в системата. Събираме и обработваме следните данни:

 • Имена;
 • ЕГН;
 • Снимка;
 • Рег No на МПС (при необходимост от достъп до територията с МПС).

 

Видеозаснемане – на територията на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели; на входовете на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово измерване на телесна температура с цел превенция от разпространение на пандемични/ епидемични заболявания.

 

Други лични данни:

 • No на лична карта;
 • Адрес;      
 • Тел. номер (стационарен и/или мобилен);
 • Справка за актуална банкова сметка.

 

Обработването на данните по т.III (1-3) служи за следните цели:

·         Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрол на достъпа, извършване на видеонаблюдение,  осигуряване на сигурността на помещенията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби, конфликт на интереси и проверки, защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу възможни рискове.   

·         Оперативно управление - включително, но неограничаващо се до свикване на Общо събрание, изплащане на дивиденти, проверка на представителната власт на пълномощниците, отчетност, установяване, изпълнение и управление на бизнес дейностите на дружеството. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България да управлява своите материални и финансови ресурси.

·         Съответствие с нормативни изисквания и уреждане на правни спорове - включително, но неограничаващо се до обработване на лични данни, в съответствие с нормативни изисквания (напр. данъчно, търговско и др. приложимо законодателство). Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на Аурубис България на приложими правни задължения.

 

Данните, въведени в КИОСК системата за начален инструктаж по Здравословни и безопасни условия на труд, за посетители ( т.е. три имена, валидност на ЛК, снимка, № и дата на инструктаж)  – се съхраняват за период до 5 год. съгласно  Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Данните въведени в системата за контрол на достъпа се обработват за период до 3 години.

Изображенията от видеозаснемането се обработват за период до 2 месеца, в съответствие със Закон за частната охранителна дейност. Изображенията от видеозаснемането на площадки, съгласно Закон за управление на отпадъци, се обработват за период до 1 година.

Изображенията и показателите от камерите за измерване на телесна температура, се обработват за период до 2 седмици.

Всички останали данни се обработват за период до 10 години от изплащане на дивиденти.

 

Акционерите в „Аурубис България“ АД предоставят личните си данни доброволно. Ако не ги предоставят, за „Аурубис България“ АД е невозможно да ги допусне на територията си или да изплати дивидент, защото няма да е в състояние да изпълни свои легитимни интереси и/ или правни задължения .

 

Основанието за обработване на данните по точка III (1-3) е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, както и на Член 6, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, във връзка с Член 9, параграф 2, точка и) от Регламент (ЕС) 679/ 2016 ;

 

IV.

Предоставяне на данни към трети страни

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за охранителни фирми, правни консултанти и други. Тези обработващи работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкциите на компанията.

 

В случай, че се свържете с „Аурубис България“ АД по въпрос, който касае и/ или е от компетентността на друга фирма от Групата Аурубис, ние ще предоставим Вашите данни на тази компания.

 

Ако сте влизали в помещенията на дружеството и в последствие ни информирате, че сте заразени, с цел предотвратяване на разпространението на пандемична/ епидемична болест, тази информация се разкрива на служители на  „Аурубис България“ АД и на служители на контрагенти, които са контактували с вас и съответно може да са били заразени.

 

Извън тези три обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато акционерът е дал съгласие данните му да бъдат предоставени.

 

VI.

Права на акционера като „Субект на данни“

 

·         Право да оттегли даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, „Аурубис България“ АД не може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на съгласие.

 • Право да поиска потвърждение за обработване на лични данни, и ако това е така, да изиска информация, относно съхранението и обработването на лични данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, може да поиска информация, относно целите на обработване; категориите личните данни; категориите получатели, на които данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да се изиска коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да се възрази срещу такова обработване; информация за източника, от който дружеството е получило личните данни, когато не са предоставени от субекта; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съответната допълнителна информация.
 • Право да поиска незабавно коригиране или допълване на личните данни (член 16 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право да поиска изтриване на личните данни, които се съхраняват от „Аурубис България“ АД, ако обработването на тези данни не е необходимо:

1) За упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение;

3) В обществен интерес;

4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 • Право да поиска ограничаване обработката на личните данни, ако се оспорва точността им; ако обработването е незаконно;  ако дружеството не се нуждае повече от личните данни, но субектът отказва изтриването им, защото са му необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако субектът е възразил срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право на получаване на личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поиска прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

При упражняване правото на получаване на лични данни или на прехвърлянето им към друг Администратор, повече от един път в рамките на 24 месеца, „Аурубис България“ АД си запазва правото според гл. III, чл. 12 пар. 5, т. а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да изисква заплащане на административни разходи в размер 20 лв. на комплект хартиено копие и 20 лв. на брой електронен носител.

 

За да упражни правата си по горните точки, акционерът/ субектът на лични данни следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на лични данни, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

Адрес:            гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

Телефон:       + 359 886 131 999

Имейл:           d.temelkova(at)aurubis.com

 

Акционерът/ Субектът на данни има право, съгласно чл. 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:            гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Факс:              02 9153525

Имейл:           kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

Акционерът/ Субектът на данни има право да подаде жалба и в централата на Групата Аурубис, като изпрати имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

VII.

Право на възразяване

 

Ако лични данни се обработват на основание на легитимен интерес на дружеството, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, акционерът/ субектът има правото, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, на основания, свързани с негова конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на тези данни. В този случай, дружеството ще прекрати обработването на личните данни, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред неговите интереси, права и свободи, или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Ако акционерът/ субектът иска да се възползва от правото си на възразяване, е достатъчно да изпрати имейл на d.temelkova(at)aurubis.com

Посетители

I.

Администратор

 

За обработване на Вашите лични данни, Администратор е „Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление в:

 

            „Аурубис България“ АД

            Промишлена зона

            2070 Пирдоп

            България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защита на лични данни

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, „Аурубис България“ АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

              Адрес:          гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:     + 359 886 131 999

              Имейл:         d.temelkova(at)aurubis.com

 

III.

Събиране и обработване на лични данни на посетители в „Аурубис България“ АД

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

При посещение във фирмата, като част от мерките за сигурност и безопасност, се извършва прочитане и трансфер на данните от документ за самоличност, чрез четец, в софтуер за контрол на достъпа и в КИОСК система за начален инструктаж по Здравословни и безопасни условия на труд. Данните може да бъдат въведени и ръчно в системите. Събираме и обработваме следните данни:

 • Имена;
 • ЕГН;
 • Снимка;
 • Рег No на МПС (при необходимост от достъп до територията с МПС);
 • Валидност на лична карта.

 

При посещение във фирмата и представяне на служебна карта, като част от мерките за сигурност и безопасност, данните, които събираме и обработваме се въвеждат ръчно в системата за контрол на достъпа. Такива данни са:

•           Имена;

•           No на служебната карта;

•           Институция;

•           Рег No на ППС (при необходимост от достъп до територията с ППС).

 

В КИОСК система за начален инструктаж по Здравословни и безопасни условия на труд се извършва прочитане и трансфер на следните допълнителни данни от документа за самоличност, чрез четец:

•           Снимка;

•           Валидност на лична карта.

 

Видеозаснемане – на територията на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели; на входовете на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово измерване на телесна температура с цел превенция от разпространение на пандемични/ епидемични заболявания.

                     

Обработването на горните данни служи за следните цели:

·         Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрол на достъпа, извършване на видеонаблюдение,  осигуряване на сигурността на помещенията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби, конфликт на интереси и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу възможни рискове.

·         Оперативно управление - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на бизнес дейностите на компанията, например: поддържане и наблюдение на използването на вътрешни мрежи и информационни системи; размяна на писмена или друга комуникация; управление на здравословни и безопасни условия на труд, защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да управлява своите материални и финансови ресурси, както и да управлява ефективно своя бюджет.

·         Съответствие с нормативни изисквания и уреждане на правни спорове - включително, но неограничаващо се до обработване на лични данни, в съответствие с нормативни изисквания (напр. данъчно, социално, здравно, търговско и др. приложимо законодателство). Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на „Аурубис България“ АД на приложими правни задължения.

 

Данните, въведени в КИОСК системата за начален инструктаж по Здравословни и безопасни условия на труд, за посетители ( т.е. три имена, валидност на ЛК, снимка, № и дата на инструктаж)  – се съхраняват за период до 5 год. съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Данните въведени в системата за контрол на достъпа се обработват за период до 3 години.

Изображенията от видеозаснемането се обработват за период до 2 месеца, в съответствие със Закон за частната охранителна дейност. Изображенията от видеозаснемането на площадки, съгласно Закон за управление на отпадъци, се обработват за период до 1 година.

 

Изображенията и показателите от камерите за измерване на телесна температура, се обработват за период до 2 седмици.

 

Посетителите в „Аурубис България“ АД, предоставят личните си данни доброволно. Ако не ги предоставят, за „Аурубис България“ АД е невъзможно да ги допусне на територията си, защото няма да е в състояние да защити свои легитимни интереси и/ или да изпълни правни задължения.

 

Основанията за обработване на данните по точка III, ал. 1- 3 са базирани на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, както и на Член 6, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, във връзка с Член 9, параграф 2, точка з ) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, Член 9, параграф 2, точка и ) от Регламент (Е) 679/ 2016.

 

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

В случаи, различни от изброените в т. III, се събират и обработват лични данни, само ако са предоставени доброволно от посетителя, като:

 

1.

Субектът на лични данни се свърже с нас директно, особено по електронен път, н.пр. по имейл, чрез уебсайт или по телефон, за да поиска информация или да направите запитване. В този случай се съхраняват и обработват, до степента, до която са ни предоставени, следните данни:

 • Имена;
 • Един или повече валидни имейл адреси;
 • Адрес;      
 • Тел. номер (стационарен и/или мобилен)
 • Факс номер

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 

 • За да Ви идентифицираме като контакт;
 • За кореспонденция с Вас;
 • За да Ви информираме за продукти, услуги, за дружеството „Аурубис България“/ за други компании в Групата Аурубис;
 • За да инициираме и установим договорни отношения, ако е приложимо;
 • За да фактурираме, ако е приложимо;

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, в случаите, когато сте се свързали с нас, с намерение да слкючите договорно или преддоговорно правоотношение;  2) Член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 във всички останали случаи.

 

2.

Ако субектът на лични данни се е свързал с нас в качеството си на служител на наш бизнес партньор, се съхраняват и обработват служебни данни за контакт, както следва:

 • Бизнес партньорът, за когото работите;
 • Имена;
 • Позиция в съответната организация;
 • Един или повече валидни имейл адреси;
 • Адрес;     
 • Тел. номер (стационарен и/или мобилен);
 • Факс номер

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 • За да ни даде възможност да Ви идентифицираме като лице за контакт с нашия бизнес партньор;
 • За бизнес кореспонденция;
 • За да Ви информираме за продукти, услуги и компании в Групата Аурубис;
 • За да Ви предложим продуктите и услугите на „Аурубис България“ АД;
 • За да инициираме, изпълним или прекратим договорни бизнес отношения;
 • За да поддържаме бизнес отношенията си;
 • За да фактурираме;
 • За да изпълним правни задължения, особено с цел превенция от измами или изпиране на пари.

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, с цел да поддържаме бизнес отношенията си докато те съществуват или докато бизнес партньорът ни не ни уведоми, че Вие вече не сте негов служител; 2) В случаите, когато сме задължени да обработваме данните Ви за по-дълъг период от време, съгласно член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 с цел спазване на законови задължения, произхождащи от данъчно, търговско или друго приложимо законодателство; 3) В случаите, когато сте дали своето съгласие за обработване, в съответствие с член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

3.

В случаите, когато други компании от Групата Аурубис, ни предоставят горепосочените данни за горепосочените цели, особено ако сте се свързали с тях по въпрос, който е от нашата компетенция и/ или сфера на дейност.

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за охранителната компания, компании, извършващи хостинг на сървъри, управление на сървъри и хостинг услуги, и други компании. Тези обработващи работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкции на компанията.

 

В случай, че се свържете с „Аурубис България“ АД по въпрос, който касае и/ или е от компетентността на друга фирма от  Групата Аурубис, ние ще предоставим Вашите данни на тази компания.

 

Ако сте влизали в помещенията на дружеството и в последствие ни информирате, че сте заразени, с цел предотвратяване на разпространението на пандемична/ епидемична болест, тази информация се разкрива на служители на  „Аурубис България“ АД и на служители на контрагенти, които са контактували с вас и съответно може да са били заразени.

 

Извън тези три обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато посетителят е дал съгласие данните му да бъдат предоставени.

 

VI.

Права на посетителя като „Субект на данни“

 

·         Право да оттегли даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, „Аурубис България“ АД не може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на съгласие.

 • Право да поиска потвърждение за обработване на лични данни, и ако това е така, да изиска информация, относно съхранението и обработването на лични данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, може да поиска информация, относно целите на обработване; категориите личните данни; категориите получатели, на които данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да се изиска коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да се възрази срещу такова обработване; информация за източника, от който дружеството е получило личните данни, когато не са предоставени от субекта; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съответната допълнителна информация.
 • Право да поиска незабавно коригиране или допълване на личните данни (член 16 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право да поиска изтриване на личните данни, които се съхраняват от „Аурубис България“ АД, ако обработването на тези данни не е необходимо:

1) За упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение;

3) В обществен интерес;

4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 • Право да поиска ограничаване обработката на личните данни, ако се оспорва точността им; ако обработването е незаконно;  ако дружеството не се нуждае повече от личните данни, но субектът отказва изтриването им, защото са му необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако субектът е възразил срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право на получаване на личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поиска прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

При упражняване правото на получаване на лични данни или на прехвърлянето им към друг Администратор, повече от един път в рамките на 24 месеца, „Аурубис България“ АД си запазва правото според гл. III, чл. 12 пар. 5, т. а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да изисква заплащане на административни разходи в размер 20 лв. на комплект хартиено копие и 20 лв. на брой електронен носител.

 

За да упражни правата си по горните точки, посетителят/ субектът на данни трябва да се свърже с Длъжностното лице по защита на лични данни, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

Адрес:             гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

Телефон:       + 359 886 131 999

Имейл:           d.temelkova(at)aurubis.com

 

 

Посетителят/ Субектът на данни има право, съгласно чл. 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:            гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Факс:              02 9153525

Имейл:           kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

Посетителят/ Субектът на данни има право да подаде жалба и в централата на Групата Аурубис, като изпрати имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

VII.

Право на възразяване

 

Ако лични данни се обработват на основание на легитимен интерес на компанията, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, посетителят/ субектът на лични данни има право, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, на основания, свързани с негова конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на тези данни. В този случай, „Аурубис България“ АД ще прекрати обработването на лични данни, освен ако не съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред неговите интереси, права и свободи, или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Ако посетителят/ субектът иска да се възползва от правото си на възразяване, е достатъчно да изпрати имейл на d.temelkova(at)aurubis.com